Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Domniemanie prawdziwości dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 244 k.p.c., czy można „obalić” domniemanie dostarczenia orzeczenia sądowego?

Kancelaria Prawna 728 838 858

Sądy w Polsce najczęściej uznają, iż skoro jest potwierdzenie z Poczty Polskiej o dostarczeniu listu w dniu …. to domniemywa się (zgodnie z art. 244 kpc), iż doręczono orzeczenie w dniu odbioru listu od listonosza (bądź z placówki Poczty Polskiej).

Domniemanie prawdziwości dokumentu – domniemanie doręczenia – pomoc prawników Kancelarii Prawnej 24h tel. 728838858

Jednak Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27.10.2017 r. sygn. akt IV CZ 76/17 wskazuje, że można „wygrać” skutecznie powołując się na doręczenie pisma do „właściwego adresata” w innym terminie niż wskazany w zwrotce pocztowej:

„… Zgodnie z art. 252 k.p.c., adresat może to domniemanie obalić przez wykazanie, że doręczenia w rzeczywistości nie do konano lub że go dokonano w innym terminie (por. postanowienia Sądu

Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1998 r., III CZ 51/98, i 15 listopada 2002 r.,V CZ 140/02) przesyłkę potwierdza jej odbiór na formularzu odbioru przez umieszczenie podpisu zawierającego imię i nazwisko oraz wpisanie daty otrzymania przesyłki. Sąd powinien zbadać, czy stanowiące dowód doręczenia przesyłki zwrotne potwierdzenie odbioru zostało sporządzone prawidłowo, w szczególności sprawdzić, czy przesyłka została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w imieniu adresata oraz w jakiej dacie została ona odebrana. Jedynie przesyłka prawidłowo doręczona, a zatem taka, co do której prawidłowo wypełniono zwrotne potwierdzenie odbioru, może stanowić dowód doręczenia stronie (uczestnikowi postępowania) orzeczenia. Skarżąca udowodniła, że przesyłka zawierająca postanowienie Sądu pierwszej instancji wraz z jego uzasadnieniem dotarła do jej pełnomocnika w dniu 24 października 2016 r., a nie jak ustalił Sąd Okręgowy, w dniu 20 października 2016 r. …”.

Zapraszamy do skorzystania z usług prawnych Kancelarii Prawnej 24h

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858