Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Poślizg na nieodśnieżonym chodniku

Kancelaria Prawna 728 838 858

Jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku urazu na skutek poślizgnięcia się? Czy procedura związana z uzyskaniem odszkodowania bądź zadośćuczynienia jest prosta? Co zrobić gdy w wyniku upadku doszło do bolesnego urazu?

 

Poślizg na nieodśnieżonym chodniku, uraz w wyniku upadku, potknięcia a odszkodowanie i zadośćuczynienie. Kompleksowa obsługa prawna dla poszkodowanych tel. 728838858

 

Odszkodowanie za uraz. poslizgniecie-upadek

 

Wbrew powszechnej opinii uzyskanie odszkodowania bądź zadośćuczynienia za szkodę powstałą w wyniku np. poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku nie jest proste, a niewłaściwe postępowanie może narazić stronę powodową na koszta związane z procesem (uzależnione od wartości roszczenia powoda, a często to koszt paru tysięcy złotych). Warto zaufać np. Kancelarii Prawnej 24h i zlecić nam analizę sprawy (bezpłatnie), bo jak pokazują poniższe przypadki (orzeczenia Sądów) nie ma znaczenia sama szkoda – istotne są okoliczności powstania urazu i profesjonalna obsługa prawna, dlatego polecamy naszych doświadczonych prawników: www.kancelariaprawna24h.pl

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – sygn. akt I ACa 776/13

I. B. w pozwie skierowanym przeciwko J. W. wniosła o zasądzenie na jej rzecz kwoty 70.976,00 zł. w tym tytułem odszkodowania – 976 zł i zadośćuczynienia – 70 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17 lutego 2010r. oraz zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu wskazała, że w dniu 17 lutego 2010r. upadła na nieodśnieżonym chodniku przy ul. (…) w (…), wskutek czego doznała złamania kostki przyśrodkowej goleni lewej. Konieczne było natychmiastowe przeprowadzenie operacji, wdrożenie odpowiedniego leczenia i długotrwałej rekonwalescencji, co wygenerowało ogromne koszty. Za stan chodnika odpowiedzialny był pozwany, który prowadzi Zakład (…). Zarówno Zarząd Dróg Miejskich w (…), jak i ubezpieczyciel pozwanego – (…) S.A. – odmówili wypłaty odszkodowania, wskazując na brak odpowiedzialności pozwanego.

W piśmie z dnia 12 marca 2012r. powódka rozszerzyła powództwo domagając się nadto zasądzenia od powoda na jej rzecz renty w wysokości 500 zł miesięcznie płatnej z góry do dnia 5 każdego miesiąca, za okres od rozpoczęcia procesu do czasu uzyskania przez powódkę pełnej zdolności do pracy, z tytułu zwiększonych potrzeb wynikłych z konieczności rehabilitacji, wizyt lekarskich, zakupu leków, zakupu paliwa na przejazdy konieczne w celu leczenia, a następnie na wniosek powódki postanowieniem z dnia 27 marca 2012r, wezwano do sprawy w charakterze pozwanego Gminę Miejską (…).

[…]

radca prawny

Dobry prawnik ✆ 728838858

Chybione były – zdaniem Sądu Okręgowego – wywody powódki, jakoby z umowy zawartej między pozwanymi wynikało, iż obowiązek odśnieżania przez Gminę (zlecony J. W.) obejmował także chodniki . W załączniku do umowy z dn.4.11.2009 r. wymienione zostały wyłącznie chodniki na mostach. ( k.91). Świadek W. R. – pracownik pozwanego J. W. zeznał w odniesieniu do ulicy (…), że odśnieżanie lewej strony tej ulicy należało do lokatorów domów, ponieważ chodnik przylega do posesji. Tam gdzie chodnik biegnie ściśle wzdłuż domów, tam pozwany prac odśnieżających nie wykonywał. Potwierdziła to także R. M., właścicielka domu przy ulicy (…) , która zeznała : „ My odśnieżamy chodniki” . Świadek ten stwierdziła także , że zakład J. W. bardzo dobrze wykonywał swe obowiązki odśnieżania.

 

Uznał Sąd Okręgowy, że nie miałaby miejsca odpowiedzialność żadnego z pozwanych nawet przy przyjęciu, że powódka upadła idąc środkiem jezdni. Jak wskazano wyżej, do odśnieżenia jezdni zobowiązana jest z mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwana Gmina (…) . Nie zachodziłoby wyłączenie odpowiedzialności pozwanej na zasadzie art.429 kpc albowiem bezspornym jest , że krytycznego dnia J. W. nie przystąpił do odśnieżania, gdyż takie było zalecenie Gminy , a w treści umowy z dn. 9.11.2009 r. zastrzeżono , iż miał on obowiązek stosować się do dyspozycji (…) w (…).

Rozważając natomiast kwestię odpowiedzialności samej Gminy (…) za krzywdę powódki Sąd wziął pod uwagę to, że odpowiedzialność wywodzona z art. 415 kc nie ma charakteru absolutnego i oparta jest na zasadzie winy . „Akcja Zima” została przedmiotowego dnia odwołana w związku z brakiem nocnych opadów. Z zeznań świadków wynikało , że w czasie gdy powódka szła jezdnią ulicy (…) padało, co zapewne powodowało śliskość, nikt jednak nie podnosił, aby jezdnia była nieprzejezdna dla samochodów. Zawsze następują załamania pogody polegające na nagłym pojawieniu się opadów, bywa też, że utrzymujące się opady powodują stałą zmianę stanu nawierzchni drogi i mimo dołożenia należytej staranności utrzymanie stanu permanentnego oczyszczenia dróg ze śniegu jest niemożliwe do osiągnięcia.

Odniósł się również Sąd Okręgowy do celu, jaki winien być osiągnięty przez odśnieżanie jezdni, zakresu obowiązku Gminy w tym przedmiocie . Nie ulega wątpliwości , że jezdnia nie służy do ruchu pieszych (poza wyznaczonymi miejscami , np. przejściem na drugą stronę). Droga publiczna powinna być przejezdna, i to w takim stopniu, aby samochody jadące w sposób przystosowany do warunków pogodowych mogły poruszać się nimi w sposób niezakłócony i bezpieczny. Nie ma wątpliwości , że inne – dalej idące – są wymogi w przypadku odśnieżenia chodników , po których poruszają się ludzie .
Wobec powyższego , jeśli by powódka poślizgnęła się idąc jezdnią , a więc po powierzchni, której stopień odśnieżenia był adekwatny dla potrzeb ruchu samochodów, a nie pieszych, to nie zachodziłaby przesłanka zawinienia po stronie pozwanej Gminy.
Z przedstawionych względów Sąd Okręgowy zaskarżonym wyrokiem oddalił powództwo, wobec braku przesłanek z powołanych wyżej przepisów.

 

 

Szukasz pomocy prawnej aby uzyskać wysokie odszkodowanie?

Zadzwoń 728838858 i umów się na bezpłatną konsultację prawną!

 

 

Kancelaria adwokacka

 

Odszkodowanie za uraz pomoc prawna http://www.kancelariaprawna24h.pl

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858