Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy

Kancelaria Prawna 728 838 858

Zmiana Ustawy ordynacji podatkowej – Dziennik Ustaw 2017 pozycja nr 2169 Warszawa, dnia 24 listopada 2017 r.

Zmiana prawa podatkowego – zmiana ustawy podatkowej informacje.

Jeśli szukają Państwo dobrego Doradcę Podatkowego lub prawnika do spraw podatkowych (w tym obrońcę karno-skarbowego) to zapraszam do bezpłatnej konsultacji prawnej biuro@kancelariaprawna24h.pl tel. 728838858

Świadczymy usługi analizy dokumentacji podatkowej i wykonujemy dokumentację cen transferowych.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r.  o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 181 otrzymuje brzmienie:
„Art. 181. Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.”;
2) w art. 293 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:
1) niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
2) nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
3) zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.”;
3) po art. 306i dodaje się art. 306ia w brzmieniu:
„Art. 306ia. Organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje zaświadczenie w zakresie informacji, o których mowa w art. 293 § 3. W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub innego dokumentu, organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia.”;
4) art. 306k otrzymuje brzmienie:
„Art. 306k. W sprawach nieuregulowanych w art. 306a–306ia oraz art. 306l stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 1–6, 8 i 9, z wyłączeniem art. 171a, rozdziałów 10–12, 14, 16 oraz 23 działu IV.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858