Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Konstytucja dla biznesu – Prawo przedsiębiorców 2018

Kancelaria Prawna 728 838 858

Posłowie już przegłosowali Konstytucję dla biznesu – prawo przedsiębiorcy – Konstytucja biznesu

Konstytucja biznesu – Od dawna zapowiedziana Konstytucja dla biznesu staje się faktem. Sejm już przegłosował a teraz czekamy na Senat i podpis Prezydenta RP.

Sejm już przyją pakiet pięciu ustaw zwanych Konstytucją dla biznesu. Prawo przedsiębiorców zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Poza tym Konstytucja biznesu obejmuje projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Konstytucji dla biznesu jest zreformowanie i uproszenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Prawo przedsiębiorców obejmuje:

 • relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
 • zakładanie firmy,
 • zawieszenie działalności,
 • zasady tworzenia prawa gospodarczego,
 • obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

W relacjach przedsiębiorca-urzędnik 

 – wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone – przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń;

 – Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy – przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy;

 – Przyjazna interpretacja przepisów – niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców;

 – Zasada proporcjonalności – urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje;

 – Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Rzecznik będzie mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców;

Przy zakładaniu firmy „pakiet startowy

 – Wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej (w przypadkach działalności na mniejszą skalę nie powstaje obowiązek rejestracji działalności);

 – Wprowadzenie tzw. „ulgi na start” np. początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Wprowadzono instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego zadaniem będzie stanie na straży i ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP.

W zakresie kompetencji MŚP znajdą się m.in. pomoc prawna

 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców;
 • występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
 • wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji;
 • występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów;
 • zwracanie się o wszczynanie postępowań administracyjnych i przystępowanie do nich;
 • wnoszenie od decyzji organów i skarg do sądów administracyjnych;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi;
 • zwracanie się do odpowiednich organów, organizacji i instytucji z wnioskami o podjęcie odpowiednich działań mogących wpływać pozytywnie na prawa i interesy przedsiębiorców.

Konstytucja biznesu wprowadza wiele istotnych zmian, a tworzą ją:

Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z naszej oferty kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawa pracy, spraw cywilnych, spraw administracyjnych, a także doradztwa podatkowego (np. tworzenie dokumentacji cen transferowych). Kancelaria Prawna 24h z siedzibą w Katowicach Al. W. Korfantego 51 i wieloma przedstawicielstwami na terenie całego terytorium RP (w tym pomoc online) jest obsługiwana przez zespół 19 osób (Adwokaci, Radcowie Prawni, Doradca Podatkowy). Gwarantujemy uczciwą pomoc prawną i dobór prawnika doświadczonego w danej gałęzi prawa. Zapraszamy do kontaktu tel. 728-838-858 lub e-mail biuro@kancelariaprawna24h.pl.

 

Poniżej przedstawiamy treść druku sejmowego przyjętego przez Sejm RP:

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej[1]), [2])

Rozdział 1

Przepis ogólny

Art. 1. 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r., z wyjątkiem art. 18, który wchodzi w życie z dniem 31 marca 2018 r.

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. …) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r., z wyjątkiem:

1)     art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.;

2)     art. 6 ust. 4 pkt 8 i 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Rozdział 2

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 2. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 14 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. …) lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.”;

2)     po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 1091 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.”;

2)     w art. 1097 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy.”;

3)     w art. 1098 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:

1)     art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Polski Czerwony Krzyż jest jedynym prawnie uznanym polskim stowarzyszeniem Czerwonego Krzyża działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i uprawnionym do prowadzenia w tym charakterze działalności w stosunkach z zagranicą.”;

2)     w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Orzekanie w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 126 w § 2:

 1. a)     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)   oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,”,

 1. b)    po pkt 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11)  oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,”;

2)     w art. 47928 w § 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);”.

Art. 6. W ustawie z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu „Za udział w walkach o Berlin” i medalu „Za zasługi dla obronności kraju” (Dz. U. poz. 85) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu uznania zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się medal „Za zasługi dla obronności kraju”.”;

2)     w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Utrata medalu następuje na skutek orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego (Dz. U. poz. 163 oraz z 1991 r. poz. 131) preambuła otrzymuje brzmienie:

„W celu wzmożenia ochrony żywych zasobów wód przyległych do brzegu morskiego Rzeczypospolitej Polskiej i zapewnienia ich racjonalnego wykorzystania, stanowi się, co następuje:”.

Art. 8. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1998) w art. 2:

1)     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)   Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa Służby Cywilnej, Głównego Inspektora Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego Biura Wyborczego;”;

2)     pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)   Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, podsekretarza stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka, Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zastępcy Rzecznika Finansowego, zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierownika urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, wojewody, zastępcy kierownika urzędu centralnego, wicewojewody.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 1 w ust. 1 po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

„7b) Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;”;

2)     w art. 36 w ust. 5 po pkt 9b dodaje się pkt 9c w brzmieniu:

„9c) Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – dla urzędników Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;”.

Art. 10. W ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.[3])) wprowadza się następujące zmiany:

1)     preambuła otrzymuje brzmienie:

„Mając na uwadze, że Rzeczpospolita Polska gwarantuje własność, całkowitą ochronę i prawo dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych oraz że gospodarstwa te stanowią trwały i równoprawny element społeczno-gospodarczego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej; uznając równoprawny z innymi zawodami status społeczno-zawodowy rolników indywidualnych oraz potrzebę zapewnienia należytej reprezentacji ich zawodowych i społecznych interesów wobec organów państwowych oraz państwowych i społecznych jednostek organizacyjnych działających na rzecz wsi i rolnictwa, jak też udziału w decydowaniu o sprawach związanych z rozwojem indywidualnych gospodarstw rolnych i postępem społecznym na wsi; kierując się troską o wyżywienie Narodu oraz dobrem Rzeczypospolitej Polskiej stanowi się, co następuje:”;

2)     w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Społeczno-zawodowe organizacje rolników działają zgodnie z konstytucyjnymi zasadami ustrojowymi Rzeczypospolitej Polskiej, przepisami niniejszej ustawy i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie zarejestrowanego statutu, zgodnego z tymi zasadami i przepisami.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, 2245 i 2439) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 9 uchyla się ust. 2a;

2)     w art. 92 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wydawanie zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 2, decyzji wprowadzających zmiany w tych zezwoleniach oraz duplikatów tych zezwoleń należy do zadań własnych województw.”;

3)     po art. 181 dodaje się art. 181a w brzmieniu:

„Art. 181a. Wydawanie zezwoleń na podstawie art. 18 oraz art. 181 należy do zadań własnych gminy.”;

4)     art. 183 otrzymuje brzmienie:

„Art. 183. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 9, art. 18 i art. 181, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).”;

5)     uchyla się art. 185.

Art. 12. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 51a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, zwanej dalej „dokumentacją”, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), wykonywaną przez przedsiębiorcę, i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zwanego dalej „rejestrem”.”;

2)     po art. 51c dodaje się art. 51ca w brzmieniu:

„Art. 51ca. 1. Marszałek województwa jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 51c ust. 2.

 1. Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.”;

3)     po art. 51e dodaje się art. 51ea w brzmieniu:

„Art. 51ea. Marszałek województwa prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.”;

4)     w art. 51f w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru z urzędu jest wydawane zaświadczenie o wpisie zawierające następujące dane:”;

5)     po art. 51g dodaje się art. 51ga w brzmieniu:

„Art. 51ga. 1. Marszałek województwa wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:

1)     przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 51c ust. 2, niezgodne ze stanem faktycznym;

2)     przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez marszałka województwa terminie;

3)     stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

 1. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 2. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 marszałek województwa wzywa przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym terminie.”;

6)     w art. 51h:

 1. a)     w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)   wydania decyzji, o której mowa w art. 51ga ust. 1;”,

 1. b)    po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej.

1b. Marszałek województwa wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.”,

 1. c)     w ust. 5 wyrazy „art. 51p ust. 6–9” zastępuje się wyrazami „art. 51p ust. 7–9”;

7)     po art. 51h dodaje się art. 51ha w brzmieniu:

„Art. 51ha. 1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 51ga ust. 1.

 1. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 51ca ust. 2.”;

8)     art. 51t otrzymuje brzmienie:

„Art. 51t. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 13a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)   prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności;”;

2)     w art. 30 w ust. 3 skreśla się wyrazy „i 2”;

3)     w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zalecenia pokontrolne oraz inne dane wynikające z czynności kontrolnych są wpisywane przez upoważnionych pracowników właściwego państwowego inspektora sanitarnego do książki kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.”;

4)     w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 1 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. W sprawach mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), Rzecznik współpracuje z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.”;

2)     w art. 9 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;”.

Art. 15. W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1)     art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) mogą wykonywać tę działalność z zachowaniem warunków określonych w niniejszej ustawie. Działalność takich osób jest zaliczana do rzemiosła.”;

2)     w art. 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)   osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub”.

Art. 16. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. poz. 106, z późn. zm.[4])) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Związki zawodowe rolników indywidualnych działają zgodnie z konstytucyjnymi zasadami ustrojowymi Rzeczypospolitej Polskiej, przepisami niniejszej ustawy i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie zarejestrowanego statutu, zgodnego z tymi zasadami i przepisami.”;

2)     w art. 5 w ust. 2 i 3 oraz w art. 6 wyraz „sąd” zastępuje się wyrazami „sąd rejestrowy”;

3)     w art. 9:

 1. a)     ust. 1–4 otrzymują brzmienie:

„1. Sąd rejestrowy, w razie stwierdzenia, że dany organ związku zawodowego rolników indywidualnych prowadzi działalność sprzeczną z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej lub innymi ustawami, ustala trzymiesięczny termin dostosowania działalności tego organu do obowiązującego prawa.

 1. W razie bezskutecznego upływu terminu przewidzianego w ust. 1, sąd rejestrowy może orzec grzywnę do 5000 zł indywidualnie nakładaną na poszczególnych członków danego organu związkowego. Grzywna ulega umorzeniu, jeżeli po jej wymierzeniu organ związku dostosuje niezwłocznie swoją działalność do obowiązującego prawa.
 2. Jeżeli organ związku prowadzi działalność rażąco sprzeczną z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej lub innymi ustawami, a środki zastosowane na podstawie ust. 1 i 2 okażą się bezskuteczne, sąd rejestrowy może zażądać od właściwych władz związku przeprowadzenia, w określonym terminie, nowych wyborów do tego organu, pod rygorem zawieszenia działalności tego organu.
 3. Jeżeli środki określone w ust. 1–3 okażą się bezskuteczne, sąd rejestrowy orzeka o skreśleniu związku z rejestru.”,
 4. b)    ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do spraw, o których mowa w ust. 1–4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, z tym że sąd rejestrowy orzeka w tych sprawach po przeprowadzeniu rozprawy. Postępowanie w tych sprawach wszczyna się na wniosek prokuratora.”.

Art. 17. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 9:

 1. a)     ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).”,

 1. b)    dodaje się ust. 9–14 w brzmieniu:

„9. Z wyników kontroli, o której mowa w ust. 7, osoby kontrolujące sporządzają i podpisują protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 1. W protokole kontroli zamieszcza się w szczególności:

1)     nazwę organu przeprowadzającego kontrolę;

2)     nazwę i siedzibę przedsiębiorcy;

3)     datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

4)     przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą;

5)     imiona i nazwiska osób kontrolujących oraz datę i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

6)     opis stanu faktycznego ze wskazaniem dokumentacji wykorzystanej podczas kontroli;

7)     ustalone nieprawidłowości – jeżeli zostały stwierdzone;

8)     wnioski z kontroli;

9)     spis załączników do protokołu;

10)   datę i miejscowość podpisania protokołu;

11)   pouczenie przedsiębiorcy o prawie do złożenia zastrzeżeń do protokołu;

12)   informację o wynikach rozpatrzenia przez organ przeprowadzający kontrolę złożonych przez przedsiębiorcę zastrzeżeń do protokołu – jeżeli zostały złożone;

13)   wzmiankę o odmowie podpisania protokołu przez przedsiębiorcę – jeżeli została stwierdzona.

 1. Przedsiębiorca przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić do organu przeprowadzającego kontrolę pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli organ przeprowadzający kontrolę rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 3. W razie uwzględnienia zastrzeżeń do protokołu kontroli osoby kontrolujące korygują protokół i ponownie doręczają go przedsiębiorcy.
 4. Przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Niepodpisanie skorygowanego protokołu we wskazanym terminie oznacza odmowę jego podpisania.”;

2)     w załączniku do ustawy w ust. 4 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„określone w tabeli nr 18, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci:”.

Art. 18. W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1218) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 12 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)   wykonywać czynności izb przemysłowo-handlowych na podstawie umów między Rzecząpospolitą Polską lub kontrahentem polskim a obcymi państwami lub kontrahentami albo na podstawie międzynarodowych zwyczajów handlowych, a zwłaszcza uwierzytelniać dokumenty oraz wydawać certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia;”;

2)     w art. 121 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Członkami izb gospodarczych, o których mowa w ust. 1, mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) oraz przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …).”.

Art. 19. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2045 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) w art. 19 ust. 12a otrzymuje brzmienie:

„12a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) w art. 9e ust. 13a otrzymuje brzmienie:

„13a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 5a w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:”;

2)     art. 16b otrzymuje brzmienie:

„Art. 16b. 1. Przepisy art. 16a stosuje się także do rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie art. 5a, pod warunkiem:

1)     zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej albo współpracy przy wykonywaniu tej działalności albo

2)     zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej

– w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 1. Zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rolnik lub domownik może dokonać w nie więcej niż 5 częściach. Przepisy art. 22–25 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców stosuje się odpowiednio.”;

3)     w art. 16e i art. 16f wyrazy „art. 16b” zastępuje się wyrazami „art. 16b ust. 1”;

4)     w art. 33 w ust. 2 wyrazy „ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „ust. 4”;

5)     art. 62a otrzymuje brzmienie:

„Art. 62a. Interpretacje indywidualne wydawane przez Prezesa Kasy na podstawie art. 34 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez podmioty, o których mowa w art. 5a ust. 1, wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Kasa niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.”.

Art. 22. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372 i 2432) w art. 1a:

1)     w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)   działalność gospodarcza – działalność, o której mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);”;

2)     w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)   działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.”.

Art. 23. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U z 2016 r. poz. 1688, z 2017 r. poz. 1566 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 88) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 5a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli kontrola instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego lub zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wykaże istotne naruszenie wymogów określonych w tym pozwoleniu lub w zakresie przeciwdziałania poważnej awarii przemysłowej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli przeprowadza się ponowną kontrolę, o której mowa w art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).”;

2)     art. 12a otrzymuje brzmienie:

„Art. 12a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.”;

3)     po art. 12a dodaje się art. 12b w brzmieniu:

„Art. 12b. 1. W przypadku gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska lub w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, czynności kontrolne wykonuje się po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora.

 1. Po podjęciu czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1, kontrolowanemu należy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia podjęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 5a w pkt 41 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 42 w brzmieniu:

„42) ustawie o CEIDG – oznacza to ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. …).”;

2)     w art. 9a:

 1. a)     ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

 1. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.”,
 2. b)    ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.”;

3)     w art. 20 po ust. 1b dodaje się ust. 1ba–1bc w brzmieniu:

„1ba. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).

1bb. W razie przekroczenia limitu przychodu należnego określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, uznaje się, że podatnik, poczynając od dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie określonym w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – poczynając od dnia następującego po dniu, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu, uzyskuje przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

1bc. Przychody osiągnięte w okresie od dnia, w którym przekroczono limit określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie określonym w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – do dnia, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu, zalicza się do przychodów, o których mowa w ust. 1ba.”;

4)     w art. 22c pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)   składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności”;

5)     w art. 22p ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

 1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:

1)     zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2)     w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody

– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.”;

6)     w art. 24a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych może być złożone na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.”;

7)     w art. 26e:

 1. a)     w ust. 3d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, będących mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2–3, natomiast w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1–4a, ust. 2a i 3:”,

 1. b)    w ust. 3e pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)   50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, dokonane przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014”,

 1. c)     w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)   w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2–3a;”;

8)     w art. 26ea ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 stosuje się również w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli w tym roku podatnik, o którym mowa w ust. 1, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.”;

9)     w art. 44:………    – czytaj cały tekst

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858