Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Przedawnienie roszczeń – nowe terminy przedawnień

Kancelaria Prawna 728 838 858
W Sejmie jest już projekt zmieniający terminy przedawnień.

Przedawnienie roszczeń – terminy i procedura.

 

Obecnie zgodnie z art. 118 Ustawy kodeks cywilny co do zasady przedawnienie roszczeń następuje po 10 latach a w przypadku gdy stroną jest przedsiębiorca po upływie 3 lat (oczywiście od powyższego jest wiele odstępstw, np. roszczenia za przejazd autobusem bez biletu przedawniają się po upływie roku). Co ważne teraz Sąd bierze pod uwagę przedawnienie tylko na zarzut (pozwany musi stanowczo stwierdzić, że podnosi zarzut przedawnienia). Należy też pamiętać, że nie dojdzie do przedawnienia, jeśli uznamy dług np. podpisując ugodę lub otrzymaną informacje o stanie zadłużenia (firmy często wysyłają nam potwierdzenie salda, które nakazują nam podpisać i odesłać, a przecież możemy odesłać informacje, że nie uznajecie podanego salda).

 

przedawnienie kancelaria prawna 24hW dniu 23 stycznia 2018 r. do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy zmieniający kodeks cywilny i został on skierowany do I czytania. Projekt ma na celu skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata oraz wprowadzenia nowego sposobu liczenia upływu terminu przedawnienia.

 

Dla przykładowego Kowalskiego zmiany mają istotne znaczenie, gdyż w sprawach z udziałem konsumentów Sąd zbada z własnej inicjatywy, czy roszczenie jest już przedawnione. Jeśli okaże się, że tak Sąd oddali powództwo. Dotychczas wierzyciel mający przedawnione roszczenie mógł wystąpić do Sądu i miał bardzo duże szanse na korzystny Wyrok, gdyż wielu dłużników nie odpowiadało na pisma Sądu (nawet nie odbierało korespondencji), a sądy nie mogły badać przedawnienia z urzędu. Bez zarzutu przedawnienia Sąd musi wydać Wyrok uznający powództwo (do naszej Kancelarii często dzwonią oburzeni pytając „dlaczego Komornik chce egzekwować przedawniony dług?”).

 

Nowy projekt przewiduje wiele zmian i można się z nim zapoznać na stronie Sejmu – czytaj treść projektu zmian.

 

Niestety nowy projekt zmieniający kodeks cywilny jest jeszcze na etapie uchwalania w Sejmie, potem Senat i podpis Prezydenta RP, a to może potrwać nawet 2 lata. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w sprawach związanych z pozwami, nakazami zapłaty lub w innych sprawach natury prawnej zapraszam do skorzystania z usług naszej Kancelarii Prawnej 24h również w formie pomocy online. Dysponujemy doświadczonymi prawnikami, bardzo skutecznymi w sprawach prawa cywilnego i gospodarczego: biuro@kancelariaprawna24h.pl, tel. 728838858.

 

Kancelaria Prawna 24hJeśli mieszkają Państwo poza granicami RP możemy ustalić Waszą sytuację zadłużeń, Wyroków bądź Nakazów i dokonać analizy jak najskuteczniej wyjść z długów (np. restrukturyzacja, upadłość konsumencka) – wystarczy zadzwonić tel. 728-838-858 lub napisać gdzie aktualnie mieszkacie, na czym Wasz problem polega lub czego od nas oczekujecie i jak możemy się z Wami skontaktować (usługa nie jest bezpłatna ale jesteśmy skuteczni, a nasza oferta cenowa jest bardzo konkurencyjna).

 

Uwzględniając art. 118 kodeksu cywilnego, należy tez pamiętać o pozostałych normach prawnych:

Art. 117.

§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.
§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
§ 3. (uchylony)

Art. 118. Terminy przedawnienia – ogólna zasada.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Art. 119.

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Art. 120. Rozpoczęcie biegu przedawnienia.

§ 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
§ 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.

Art. 121. Zawieszenie biegu przedawnienia.

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
2) co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Art. 122. Przedawnienie względem osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 1. Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia.
§ 2. Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia.
§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do biegu przedawnienia przeciwko osobie, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.

Art. 123. Przerwania biegu przedawnienia.

§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.
§ 2. (uchylony)

Art. 124

§ 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Art. 125. Terminy przedawnienia po wydaniu orzeczenia

§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
§ 2. (uchylony).
Autor: prawnicy z Kancelaria Prawna 24h Katowice Al. W. Korfantego 51, tel. 728-838-858

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858