Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za umowę zlecenie

Kancelaria Prawna 728 838 858

Umowa zlecenie – umowa o dzieło – odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy zlecenie – odpowiedzialność za wykonanie umowy o dzieło.

 

Umowy zlecenie i umowy o dzieło a odpowiedzialność wykonawcy (odpowiedzialność przedsiębiorcy) – kompleksowa obsługa prawna i pomoc prawna doświadczonych prawników – Kancelaria Prawna 24h, tel. 728-838-838 bezpłatna analiza: biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

Zacznijmy od podstaw, tj. czym się różni umowa zlecenie od umowy o dzieło. Obie umowy są regulowane Ustawa kodeks cywilny.

 

Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna, której przedmiotem  jest zobowiązanie jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy) dla innego podmiotu (zleceniodawcy), na warunkach określonych w umowie (od art. 734 kc). Z powyższego wynika, że faktycznymi umowami zlecenie są umowy dotyczące czynności prawnych. Jednak jest też art. 750 kc. obejmujący tzw. nienazwane umowy zlecenie „Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu„.

 

Umowa o dzieło to umowa zawierana pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie wykonania dzieła, na mocy której przyjmujący nabywa prawo do wynagrodzenia z chwilą wykonania i oddania dzieła. Przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie nowych przedmiotów, jak i przerobienie, naprawa bądź konserwacja przedmiotów już istniejących. Ponadto dzieło może mieć charakter materialny lub niematerialny.

 

W praktyce odróżnienie umowy zlecenie od umowy o dzieło rodzi pewne problemy (np. czy zlecenie budowlańcowi remontu bądź fryzjerowi strzyżenia włosów lub informatykowi wykonania czynności na naszej stronie internetowej jest umową zlecenie czy umową o dzieło). Rozróżnienie umowy zlecenie od umowy o dzieło to „Essentialia negotii„, gdyż w przypadku umowy zlecenie przyjmujący zlecenie (najczęściej wykonawca) odpowiada tylko za należytą staranność (końcowy rezultat nie ma zasadniczego znaczenia), a w przypadku umowy o dzieło liczy się końcowy efekt.

 

Często spotykamy się  z pytaniem o zwrot zadatku lub zaliczki (tu należy odróżnić instytucję zaliczki od zadatku) w przypadku niewywiązania się z umowy.

Wszystko zależy od rodzaju sprawy i indywidualnych uzgodnień. W przypadku braku określenia tej kwestii w umowie należy kierować się ogólnymi zasadami kodeksu cywilnego:

  • W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej„,
  • W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony„.

 

 

jak pozwać stolarzaKancelaria Prawna 24h,

tel. 728-838-858

z przyjemnością pomoże,

jednak nie wszystko można opisać na stronie,

gdyż każdy stan faktyczny jest różny,

a szczegóły mają znaczenie.

 

Pominiemy instytucję wyzysku, która czasami pojawia się w przypadku umów zlecenie lub o dzieło (art. 388 kc. „jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.„).

 

Jednak nie można pominąć zachowanie wymogów formalnych, np. umowa o roboty budowlane powinna być zawarta na piśmie zgodnie z art. 648 kc, a w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowią cym część składową umowy. W przypadku nie zachowania odpowiedniej formy są zupełnie inne domniemania prawne i poza kodeksem cywilnym trzeba mieć na uwadze Ustawę kodeks postępowania cywilnego. Brak zachowania odpowiedniej formy prawnej uniemożliwia lub ogranicza możliwości dowodowe.

 

Część III kodeksu cywilnego reguluje zobowiązania, w tym właśnie odpowiedzialność umowną (cześć II odnosi się również do zobowiązań ale w określeniu zobowiązań podzielnych i niepodzielnych co ma częściej zastosowanie w możliwościach procesowych). W wielu przypadkach konsument ma prawo powołać się np. na art. 385 z indeksem 3 „W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności..„.

 

Ponadto trzeba uwzględnić Ustawę o prawach konsumenta, normy prawne rękojmi kodeksu cywilnego.

 

Powyższe wskazuje na wiele możliwości po stronie zleceniodawcy i zleceniodawcy, a w praktyce spór sądowy wygrywa ten którego sprawą zajmie się osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie (racja często przegrywa z czymś co potocznie nazywa się „cwaniactwem” lub „pragmatyką interesów”). Niestety, doświadczenie uczy że do Sądu idziemy nie po sprawiedliwość a po wyrok, bo przecież Sąd nie jest Alfą i Omegą, a jedynie orzeka na podstawie dostarczonych przez strony sporu informacji i dowodów. Sąd też ma ograniczenia wynikające choćby z kodeksu postępowania cywilnego, np. przedawnienie tylko na zarzut podniesiony przez stronę.

 

W wielu przypadkach beznadziejnych nasi prawnicy doprowadzili do końcowego sukcesu zleconej nam sprawy. Analizę Państwa problemu wykonamy bezpłatnie. Wystarczy zadzwonić na nr tel. 728-838-858 lub opisać swoją sprawę: biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

Możemy kompleksowo zająć się sprawami Waszej firmy lub poprowadzić sprawę związaną z nienależytym wykonaniem umowy zlecenie bądź umowy o dzieło (również unieważnieniem umowy np. z uwagi na wyzysk).

 

Jednak jeżeli chcecie sami poprowadzić własne sprawy to warto zapoznać się z terminami przedawnień, zwłaszcza szczególnymi terminami określanymi dla umów o roboty budowlane, a także z normami prawnymi odnoszącymi się do postępowania dowodowego, w tym  możliwości rejestrowania i wykorzystywania nagrań audio / video w procesie.

 

 

nakazy zapłaty

 

Kancelaria Prawna 24h – tel. 728838858 – biuro@kancelariaprawna24h.pl – 7:00 do 22:00 – Katowice – Gliwice – Warszawa – online cała Polska

 

telefon do adwokata

 

 

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,