Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Raport środowiskowy i raport o odpadach

Kancelaria Prawna 728 838 858

Obowiązek złożenia zeznań środowiskowych do 31 marca – obowiązek złożenia raportu o odpadach do 15 marca.

Jakie są konsekwencje za brak raportu środowiskowego – odpowiedzialność za nie złożenie raportu środowiskowego.

 

Czym jest raport środowiskowy? Do kiedy trzeba złożyć zeznania środowiskowe? Komu i jakie kary grożą za niezłożenie informacji środowiskowych? Dowiedz się jakie są kary za brak rocznego sprawozdania o wytwarzaniu odpadów i  konsekwencje nie posiadania ewidencja przetwarzania odpadów.

 

Przepisy prawne stale się zmieniają i gdyby chcieć przeczytać wszystkie akty prawne, które obecnie obowiązują to zajęłoby to 64 lata. Skąd przedsiębiorca ma wiedzieć o wszystkich obowiązkach prawnych, skoro wiele biur rachunkowych nawet nie jest świadomych np. o konieczności sprawdzenia czy dana firma musi wysłać zeznania środowiskowe lub wykonać raport o odpadach bądź prowadzić ewidencje odpadów. Ile salonów fryzjerskich prowadzi ewidencje o odpadach lub ma podpisaną umowę na utylizację włosów lub tubek po farbach?

 

zeznania środowsikowe pomocRaport środowiskowy – wielu przedsiębiorców uważa, że ten obowiązek ich nie dotyczy obowiązek, czy na pewno?

Wystarczy, że posiadamy samochód lub użytkujemy samochód jako leasingobiorca i w koszty wliczamy paliwo. Inny powodem do obowiązku wykonania zeznań środowiskowych jest posiadanie piecyka na butle gazowe lub korzystanie z wody ze studni.

 

Korzystanie z środowiska to m.in. obowiązek złożenia raportu o odpadach w terminie do 15 marca każdego roku oraz złożenie zeznać środowiskowych w terminie do 31 marca – obowiązkowe zeznania środowiskowe składamy w danym roku za ubiegły rok kalendarzowy.

 

Czym może skutkować brak zeznań środowiskowych? Jeżeli zastanawiasz się, czy wydać np. 100zł za sprawdzenie czy Twoja firma jest zobowiązana do sporządzenia i wysłania raportu środowiskowego to weź pod uwagę, iż konsekwencje za brak raportu mogą być bardzo dotkliwe:

  • utrata prawa uzyskania dotacji, a nawet żądanie jej zwrotu dotacji (w ściśle określonych sytuacjach);
  • kara administracyjna;
  • zapłata zaległości do pięciu lat wstecz wraz z odsetkami;
  • Marszałek województwa może odrzucić zeznania złożone po terminie, a wraz z nimi zakwestionować wysokość opłat i naliczyć wyższe.

 

zeznania o odpadach pomocSą sytuacje, w których przedsiębiorca nie musi składać zeznań środowiskowych (np. gdy nie przekroczy progu opłat), ale jeżeli przedsiębiorca nie wykona raportu to skąd będzie wiedział, że faktycznie nie musi składać zeznań lub ponosić opłat? 

Kancelaria Prawna 24h również świadczy usługę wykonania sprawdzenia czy dany przedsiębiorca ma obowiązek wykonania raportu, a także może za Was wykonać raport środowiskowy – tel. 728838858 – biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

Marzec to dla przedsiębiorców okres wielu rozliczeń związanych z opłatami środowiskowymi. Jedną z nich jest opłata za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, opłatę ponosi się za korzystanie ze środowiska, czyli za:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np. z ogrzewania kotłem czy jazdy samochodem
  • przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych (na podstawie odrębnej ustawy)
  • składowanie odpadów

Za 2017 r. ostatni raz rozliczamy się również za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi  –  od 1 stycznia 2018 r.  wysokość opłat będzie obliczana i przekazywana w formie informacji przez Wody Polskie.

 

Kogo dotyczy obowiązek środowiskowy?

Zgodnie z ustawą podmiotem korzystającym ze środowiska jest m.in. przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, a nawet osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, ale korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim wymaga ono pozwolenia. W praktyce oznacza to, że wystarczy jeździć służbowym samochodem, żeby „korzystać ze środowiska”. Co ważne, samochód nie musi być własnością przedsiębiorcy – wystarczy, że to na niego wystawiane są faktury za paliwo (czyli należy płacić również w przypadku samochodów leasingowanych).

 

W terminie do 31 marca należy złożyć za rok poprzedni wykazy wg wzorów zamieszczonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. oraz uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska – zapoznaj się z rozporządzeniem. Od 2017 r. dokumenty przedkładamy tylko marszałkowi województwa – nie trzeba już ich dodatkowo składać Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Dokumenty składamy do właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska urzędu marszałkowskiego i tam też wpłacamy pieniądze – na przeznaczony do tych celów rachunek bankowy urzędu. Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów wynikające z eksploatacji urządzeń takich jak samochód (samochodem możemy niejako „korzystać” ze środowiska na obszarze znacznie większym niż jedno miasto). W tym wypadku opłaty należy wnieść do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji firmy. Może się więc okazać, że będzie trzeba składać dokumenty do różnych urzędów.

 

Opłatę należy obliczyć samodzielnie. Oznacza to, że wszystkie wykazy należy wypełnić samemu, a następnie obliczyć, ile należy zapłacić. Nie zrobi tego za nas urzędnik i nie przypomni nam o takim obowiązku. Wypełnienie wszystkiego samemu może przysporzyć wielu trudności, ponieważ wiele jest czynników wpływających na wielkość opłat a i jednostki podane w tabelach są inne niż te, z którymi spotkamy się na wystawionych fakturach. Niedopełnienie obowiązku przedłożenia wykazu w terminie wiąże się z nałożeniem na podmiot kary grzywny w wysokości nawet 500 zł (w przypadku większej ilości naruszeń może się okazać, że zapłacimy o wiele więcej).

 

Czy zawsze trzeba przedkładać wykaz środowiskowy?

Od 1 stycznia 2017 r. nie przedkłada się wykazów, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł. Jeżeli chociaż jeden rodzaj korzystania ze środowiska przekroczy tę kwotę, to obowiązek występuje, czyli jeżeli za ogrzewanie naliczyliśmy kwotę 50 zł, a za paliwo już 130 zł, to jesteśmy zobowiązani złożyć wszystkie wykazy do urzędu marszałkowskiego.

 

Ponadto, nie musimy wnosić opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość opłaty nie przekroczyła 800 zł, ale nadal obowiązkowo należy złożyć wykaz.

 

Ustalenie kwoty, od której należy przesłać dokumenty do urzędu marszałkowskiego na pewno pozwoli odetchnąć z ulgą wielu przedsiębiorcom. Jednak w dalszym ciągu trzeba sporządzić zestawienie i obliczyć należne opłaty, ponieważ bez tego nie będzie wiadomo, czy zwolnienie nas dotyczy – pomoc w wyliczeniu i przygotowaniu informacji środowiskowej: biuro@kancelariaprawna24h.pl (można też samemu wyliczyć czy firma ma obowiązek złożenia zeznać środowiskowych – pomocny artykuł).

 

Zeznania środowiskowe (raport środowiskowy) to jedno, a raport o odpadach to drugi bardzo ważny obowiązek. Tu trzeba mieć na względzie nie tylko sam raport o odpadach, ale też prowadzenie ewidencji o odpadach i posiadać umowę na wywóz odpadów (nie chodzi o umowę wywozu odpadów komunalnych). Jednak temat związany z rocznym sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami jest bardzo obszerny, dlatego mu poświęcimy osobny wpis. Brak sprawozdania o wytwarzaniu odpadów i gospodarowanie odpadami (prowadzenie ewidencji o odpadach) może narazić nas na jeszcze większe negatywne konsekwencje niż brak złożenia zeznań środowiskowych.

 

Obecnie obowiązują zupełnie inne rozwiązania prawne niż jeszcze dwa lata temu i inne obowiązki (wcześniej należało wysłać raport o odpadach nawet jeżeli nie było się zobowiązanym do uiszczenia opłaty –  brak przekazaniu raportu o odpadach wiązał się z karami).

 

Jeśli podmiot zobowiązany, wbrew obowiązkowi o którym mowa w art. 76 ustawy o odpadach, nie złożył sprawozdania za lata 2011-2014, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł, wymierzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 dni, chyba że podmiot złożył sprawozdanie przed dniem wydania decyzji (art. 200 ust. 3). W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie ust. 3 podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł. (art. 200 ust. 4). Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 i 4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8 500 zł. 

Warto zapoznać się z ogólnie dostępnymi informacjami na temat „ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYTWARZANYCH ODPADACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI„.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani wykonaniem sprawdzenia zobowiązania bądź raportu środowiskowego to zapraszam do kontaktu z Kancelarią Prawna 24h w godz. 8:00 – 20:00 biuro@kancelariaprawna24h.pl tel. 728838858

 

 

zeznania środowsikowe pomoc prawna

 

Opłata za korzystanie ze środowiska pomoc prawna, raport środowiskowy pomoc prawna.

Kary za brak raportu środowiskowego, zeznania środowiskowe pomoc, do kiedy trzeba wysłać informacje środowiskowe, gdzie trzeba wysłać informacje środowiskowe. Dlaczego trzeba wysłać informacje środowiskowe, kto musi trzeba wysłać informacje środowiskowe, kto wykonuje raport środowiskowy, kto pomaga wykonać raport środowiskowy, gdzie zamówić raport środowiskowy.

Kary za brak raportu środowiskowego, ewidencja odpadowa, ewidencja przechowywania odpadów pomoc, jak stworzyć raport środowiskowy, jak stworzyć zeznania środowiskowe. Raport środowiskowy porady, raport o odpadach pomoc. Czym jest raport środowiskowy.

Do kiedy trzeba złożyć zeznania środowiskowe, kary grożą za niezłożenie informacji środowiskowych, jakie są kary za brak rocznego sprawozdania o wytwarzaniu odpadów, konsekwencje nie posiadania ewidencja przetwarzania odpadów. Skąd przedsiębiorca ma wiedzieć o wszystkich obowiązkach prawnych, Czym jest raport środowiskowy,

Czy muszę wysłać zeznania środowiskowe. Czy muszę wysłać raport środowiskowy, Gdzie wysłać raport środowiskowy, Komu zlecić wykonania raportu środowiskowego, Obowiązek wykonania raportu środowiskowego, brak zeznań środowiskowych. Jak uniknąć kary za brak zeznań środowiskowych, jak sprawdzić czy muszę wykonać raport. Kogo dotyczy obowiązek środowiskowy, Opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za wprowadzanie gazów,  jak obliczyć opłaty środowiskowe pomoc, jak wyliczyć opłaty środowiskowe. jak sprawdzić czy muszę wykonać raport, obowiązki przedsiębiorcy porady prawne, obowiązek przedsiębiorcy, obowiązek firmy.

Najczęściej nie wykonywane obowiązki przedsiębiorcy. Czy zawsze trzeba przedkładać wykaz środowiskowy, Kiedy trzeba przedkładać wykaz środowiskowy, Czy zawsze trzeba sporządzać wykaz środowiskowy, Kiedy należy zrobić wykaz środowiskowy. Ustalenie kwoty środowiskowej, Zeznania środowiskowe pomoc prawna. raport środowiskowy porady, ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYTWARZANYCH ODPADACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI pomoc prawna. Kary za brak zeznań środowiskowych,

Sankcje za brak raportu środowiskowego.

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,