Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Wysokie odszkodowania dla bliskich pokrzywdzonego

Kancelaria Prawna 728 838 858

 

Sąd Najwyższy potwierdza prawo do odszkodowania dla osób bliskich poszkodowanych, a Kancelaria Prawna pomoże Ci wyegzekwować Twoje roszczenie – tel. 728838858

 

odszkodowanie dla dzieciCzym jest odszkodowanie za dobra osobiste rodziny?

Zadośćuczynienie za rozłąkę z osobą najbliższąodszkodowanie za rozłąkę – zadośćuczynienie dla najbliższychodszkodowanie za utracone chwilezerwanie więzi a odszkodowanie.

 

Czy w przypadku poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może przysługiwać roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego?

 

Czy zerwanie więzi łączącej osobę poszkodowaną (która doznała poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) z jej osobami najbliższymi, polegające na braku możliwości realizowania kontaktów pomiędzy poszkodowanym a osobami najbliższymi z powodu pozostawania przez poszkodowanego w stanie wyłączającym lub w bardzo znaczącym stopniu ograniczającym samodzielną egzystencję (tzw. stan wegetatywny), może stanowić po stronie osób najbliższych poszkodowanego naruszenie ich dóbr osobistych, w tym mogące podlegać kompensacie w postaci zadośćuczynienia?

 

Uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r. potwierdza nasze prawo do zadośćuczynienia „Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu„.

 

Kancelaria Prawna 24hKancelaria Prawna 24h posiada zespół profesjonalnych prawników, którzy pomogą Ci w uzyskaniu godziwego zadośćuczynienia

– zadzwoń i umów się z nami, tel. 728838858

lub opisz nam swój przypadek: biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

 

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu – co to oznacza w praktyce?

 

Osoby najbliższe poszkodowanego mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych (zadośćuczynienia) za rozłąkę, tj. za zerwanie więzi poszkodowanego z najbliższymi. Tego typu sytuacje zdarzają się dość często, np. w wyniku niewłaściwie przeprowadzonego porodu lub zabiegu medycznego pokrzywdzona musi zostać w szpitalu znacznie dłużej przez co mąż i dzieci nie mają możliwości naturalnego kontaktu. Podobnie się dzieje w sytuacji, gdy w wyniku wypadku drogowego ojciec nie może wychowywać dzieci.

 

Zgodnie z art. 448 kodeksu cywilnego: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.”  Dobrem osobistym jest powszechnie uznana w danym społeczeństwie wartość niemajątkowa związana z osobowością człowieka. Katalog dóbr osobistych stanowi art. 23 kodeksu cywilnego, jednakże należy pamiętać, że jest to katalog otwarty, w związku z czym można do niego zaliczyć możliwość kontaktu i prawidłowego rozwoju więzi rodzinnych.

 

Jeśli poszkodowany doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu, to oczywistym było, że należy się mu zadośćuczynienie, podobnie na wypadek śmierci, bliskim poszkodowanego należy się zadośćuczynienie za rozłąkę. Jednak rodziło się pytanie, jak oceniać sytuację najbliższych mu osób, w przypadku gdy stan osoby najbliższej, na skutek deliktu uległ znacznemu pogorszeniu? Czy należy się im zadośćuczynienie pieniężne za doznane krzywdy nie tylko na wypadek śmierci?

 

Odszkodowanie dla rodziny poszkodowanego – za przełomowy wyrok uważa się orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17 stycznia 2018 r., który przyznał 100 000 zł zadośćuczynienia za zakłócone relacje między osobami najbliższymi z powodu trwałej i poważnej niepełnosprawności poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym matce sprawującej opiekę nad synem będącym od 8 lat w stanie wegetatywnym.

 

Zadośćuczynienie dla rodzin poszkodowanych – dzięki trzem orzeczeniom Sądu Najwyższego (III CZP 36/17, III CZP 60/17 i III CZP 69/17) będzie łatwiej uzyskać zadośćuczynienie bliskim osoby poszkodowanej. Dobra osobiste rodziny – ww. uchwały zasadniczo odnoszą się do wypadków komunikacyjnych jednak zastosowanie będą miały wielu innych sprawach, np.  w przypadku osób poszkodowanych na skutek zdarzeń medycznych, w wypadkach przy pracy oraz w wypadkach rolniczych. Poszkodowany może znaleźć się w stanie, w którym będzie niemożliwe utrzymywanie z nim normalnych relacji i więzi rodzinnych, a to stanowi naruszenie dóbr osobistych osób bliskich, które zasługuje na zadośćuczynienie pieniężne.

 

Chcesz uzyskać wysokie zadośćuczynienie pieniężne? Zadzwoń do doświadczonych prawników Kancelarii Prawnej 24h tel. 728-838-858 lub opisz nam swój przypadek!

 

Czy bliskim poszkodowanego należy się odszkodowanie? Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2016 r. „..w następstwie czego na rzecz małoletniej zasądził tytułem zadośćuczynienia dalszą kwotę 800.000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 sierpnia 2012 r., tytułem odszkodowani a dalszą kwotę 3.920 zł z ustawowymi odsetkami od 21 maja 2009 r. i tytułem renty dalszą kwotę po 2700 zł miesięcznie poczynając od 21 marca 2019 r. Ponadto, zasądził tytułem zadośćuczynienia na rzecz matki małoletniej dalszą kwotę 230.000 zł z odsetkami od kwoty 80.000 zł od 21 maja 2009 r. i od kwoty 150.000 zł od 17 sierpnia 2012 r. a na rzecz ojca małoletniej – dalszą kwotę 170.000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 40.000 zł od dnia 21 maja 2009 r. i od kwoty 130.000 zł od dnia 17 sierpni a 2012 r. oraz orzekł o kosztach postępowania w obu instancjach..„.

 

Czy roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 k.c. przysługuje osobom bliskim poszkodowanego także wtedy, gdy na skutek czynu niedozwolonego poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu? – http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/NewForm/III-CZP-0060_17_p.pdf
Kancelaria Prawna – tel. 72883858 – od 7:00 do 21:00