Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej – nowa instytucja wprowadzana Prezydenckim projektem zmieniającym Ustawę o Sądzie najwyższym – skarga nadzwyczajna od prawomocnych wyroków

Kancelaria Prawna 728 838 858

Projekt Ustawy zmieniający Ustawę o Sądzie Najwyższym oraz Krajowej Radzie Sądownictwa przewiduje istotne zmiany oraz powołanie nowej instytucji Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej, a sam projekt przedstawiamy w dolnej części niniejszego bloga.

Do podstawowych kierunków zmian możemy zaliczyć:

–        instytucję korygującą prawomocne orzeczenia sądowe, w postaci skargi nadzwyczajnej;

–        udział ławników jako czynnika społecznego, w niektórych postępowaniach prowadzonych przed SN oraz inne rozwiązania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;

–         zmianę struktury Sądu Najwyższego w zw. z przyznaniem SN nowych kompetencji oraz zmiany dotyczące statusu sędziego SN;

–        rozwiązania  zwiększające efektywność postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz włączenie do postępowań dyscyplinarnych osób niepochodzących z      tych środowisk zawodowych.

Wprowadza się Skargę nadzwyczajną, która ma przysługiwać, od każdego prawomocnego orzeczenia sądowego kończącego postępowanie w sprawie będzie można wnieść skargę nadzwyczajną, jeśli:

–       orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji;

–       orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;

–        zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Skargę nadzwyczajną będzie mógł wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, grupa co najmniej 30 posłów lub 20 senatorów, oraz – w zakresie swojej właściwości – Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Finansowy. Skarga nadzwyczajna grupy posłów lub senatorów wnoszona będzie przez Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu, który poza wskazanego przez grupę posłów lub senatorów przedstawiciela, będzie mógł upoważnić pracownika Kancelarii Sejmu lub Senatu, adwokata lub radcę prawnego do jej popierania.

Ławnicy oraz inne zmiany na rzecz społeczeństwa obywatelskiego – w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przed Sądem Najwyższym oraz w sprawach ze skarg nadzwyczajnych orzekać będą składy sędziowsko-ławnicze i w zw. z powyższym w projekcie ustawy uregulowano sposób wyboru oraz zasady funkcjonowania ławników Sądu Najwyższego. Zaproponowano, by ławników wybierał Senat Rzeczypospolitej Polskiej spośród kandydatów zgłaszanych przez obywateli – bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji społecznych. Liczbę ławników Sądu Najwyższego określać będzie Kolegium Sądu Najwyższego. Ławnicy Sądu Najwyższego będą wybierani na czteroletnią kadencję. Zasady ich funkcjonowania będą analogiczne do zasad obowiązujących obecnie w odniesieniu do ławników w sądach powszechnych.

Zmiany w zakresie struktury Sądu Najwyższego – dla realizacji nowych, niezwykle ważnych ustrojowo funkcji, projekt ustawy wyodrębnia dwie nowe Izby Sądu Najwyższego – Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbę Dyscyplinarną.

Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przypisano przede wszystkim rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych. Przejmie ona również sprawy z zakresu prawa publicznego, rozpatrywane dotychczas przez Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

Izba Dyscyplinarna natomiast, z uwagi na swoją rolę, zyskuje szczególny status wśród Izb Sądu Najwyższego, tak aby w sposób niezakłócony mogła realizować zadania, od których w dużej mierze zależy poziom zaufania obywateli do władzy sądowniczej.

Ponadto, w Sądzie Najwyższym będą funkcjonować, tak jak obecnie, Izba Cywilna, Izba Karna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej publikowany jest druk 2003 o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekcie zmiany Ustawy o Sądzie Najwyższym

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/20FA2D64931CFF17C12581EF0037AF0E/%24File/2071-A.pdf

 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
pisemnie informuje o sprzeciwie, jeżeli uzna, że podjęcie albo kontynuowanie
zatrudnienia lub innego zajęcia będzie utrudniało pełnienie obowiązków,
uchybiało godności urzędu sędziego Sądu Najwyższego lub podważało
zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.
§ 4. O zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innego zajęcia, o których mowa w § 1 i
2, a także o zamiarze ich kontynuowania przez sędziego obejmującego
stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego zawiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej pisemnie informuje o sprzeciwie, jeżeli uzna, że
podjęcie albo kontynuowanie zatrudnienia lub innego zajęcia będzie
utrudniało pełnienie obowiązków, uchybiało godności urzędu Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego lub podważało zaufanie do jego bezstronności lub
niezawisłości.
§ 5. Sędzia Sądu Najwyższego nie może:
1) być członkiem zarządu,
rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki
prawa handlowego;
2) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej
spółdzielni;
3) być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą;
4) posiadać w spółce prawa handlowego więc
ej niż 10% akcji lub udziałów
przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego;
5) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z
innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być
przedstawicielem lub pełnomocnikiem w
prowadzeniu takiej działalności.
§ 6. Przez spółkę prawa handlowego rozumie się spółkę handlową, a także inną
spółkę, do której stosuje się przepisy prawa handlowego, w tym spółkę
według prawa obcego.
§ 7. Zyski z tytułu posiadania akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego
określonych w § 5 pkt 4, sędzia Sądu Najwyższego przekazuje na wskazane
przez siebie cele publiczne albo na odrębny rachunek bankowy prowadzony
przez bank wskazany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do dnia 31
marca roku następ
ującego po roku, w którym je uzyskał. Sędzia Sądu
Najwyższego może korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku
bankowym po przejściu w stan spoczynku.
§ 8. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 7, jest równoznaczne ze
zrzeczeniem się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.
§ 9. Wybór lub powołanie do władz spółki, spółdzielni lub fundacji z naruszeniem
zakazów określonych w § 5 pkt 1
3 są z mocy prawa nieważne i nie podlegają
wpisowi do właściwego rejestru.
§ 10. Przepisy § 1–3, 5,
6 i 9 stosuje się odpowiednio do sędziów Sądu
Najwyższego w stanie spoczynku.
§ 11. Sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Dyscyplinarnej nie może
pozostawać w innym stosunku służbowym lub podejmować dodatkowego
zatrudnienia ani innego zajęcia, o których mowa w § 1 i 2, z wyjątkiem
udziału w konferencjach lub szkoleniach, za które sędzia nie otrzymuje
wynagrodzenia. Udział w konferencjach lub szkoleniach wymaga zgody
Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej.”;
– KP PiS
przyjąć
Uwaga: Poprawki nr 10 i 34 należy głosować łącznie.
11)
w art. 44 w § 3 wyraz „90” zastąpić wyrazem „120”;
– KP Nowoczesna
odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 11, 35 i 62 należy głosować łącznie
.
12) w art. 68 § 3 nadać brzmienie:
㤠3. Wysok
ość rekompensaty dla ławników Sądu Najwyższego biorących udział
w
rozpoznawaniu spraw w Sądzie Najwyższym, za 1 dzień pełnienia obowiązków
ławnika w
Sądzie Najwyższym, wynosi 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w
poprzednim roku kalendarzo
wym, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art.
20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;
– KP PiS
przyjąć
13) w art. 76:
a) w § 8 i 9 po wyrazach „umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego”
dodać wyrazy „lub umyślnych przestępstw skarbowych”,
b) dodać § 10 i 11 w brzmieniu:
㤠10.
Jeżeli po przeprowadzeniu czynności wyjaśnia
jących albo złożeniu wniosku o
rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do sądu dyscyplinarnego w sprawie
przewinienia dyscyplinarnego wyczerpującego znamiona umyślnego przestępstwa
ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego okaże
si
ę, że nie wychodząc poza granice oskarżenia czyn można zakwalifikować według
innego przepisu prawnego, a wcześniej powołany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Nadzwyczajny Rzecznik Dyscyplinarny jest
prokuratorem, Prezydent Rzeczypospolitej Polskie
j wyznacza Nadzwyczajnego
Rzecznika Dyscyplinarnego z grona sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów
powszechnych lub sędziów sądów wojskowych do prowadzenia sprawy dotyczącej
sędziego Sądu Najwyższego. Czynności wyjaśniających oraz dowodów
przeprowadzonych
przed złożeniem wniosku o rozpoznanie sprawy do sądu
dyscyplinarnego nie przeprowadza się ponownie.
§ 11. Jeżeli po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających albo złożeniu wniosku o
rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do są
du dyscyplinarnego w sprawie
przewinienia dyscyplinarnego wyczerpującego znamiona umyślnego przestępstwa
ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego okaże
się, że nie wychodząc poza granice oskarżenia czyn można zakwalifikować
według
innego przepisu prawnego, a wcześniej powołany przez Ministra Sprawiedliwości
Nadzwyczajny Rzecznik Dyscyplinarny jest prokuratorem, Minister
Sprawiedliwości wyznacza Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego z grona
sędziów Sądu Najwyższego, sędziów
sądów powszechnych lub sędziów sądów
wojskowych do prowadzenia sprawy dotyczącej sędziego Sądu Najwyższego.
Czynności wyjaśniających oraz dowodów przeprowadzonych przed złożeniem
wniosku o rozpoznanie sprawy do sądu dyscyplinarnego nie przeprowadza się
ponownie.”;
– KP PiS
przyjąć
14) po art. 76 dodać art. 76a w brzmieniu:
„Art. 76a. § 1. W razie naprawienia szkody lub wypłacenia zadośćuczynienia za krzywdę
wyrządzoną w wyniku przewinienia dyscyplinarnego polegającego na
rażącym i oczywistym naruszeniu
prawa, stwierdzonego prawomocnym
wyrokiem sądu dyscyplinarnego, Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do
sędziego, który swoim bezprawnym działaniem lub zaniechaniem
spowodował konieczność wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.
§ 2. Do odpowiedzialności sędziego, o którym mowa w § 1, wobec Skarbu
Państwa stosuje się odpowiednio przepisy działu piątego rozdziału I ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn.zm.
3)
).”;
– KP Kukiz’15
odrzucić
15) w art. 86 § 2 nad
ać brzmienie:
„§ 2. Jeżeli skład 7 sędziów Sądu Najwyższego uzna, że znaczenie dla praktyki sądowej lub
powaga występujących wątpliwości to uzasadnia, może zagadnienie prawne lub wniosek
o podjęcie uchwały przedstawić składowi całej izby, natomiast izba
składowi 2 lub
większej liczby połączonych izb albo pełnemu składowi Sądu Najwyższego.”;
– KP PiS
przyjąć
16) w art. 89 § 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
„Od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego
postępowanie w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwyczajna, jeżeli jest to
konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i:”;
– KP PiS
przyjąć
17) w art. 89 § 2 nadać brzmienie:
„§ 2. Skargę nadzwyczajną może wnieść Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prokurator
Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, a w zakresie swojej właściwości, Prezes
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik
Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
Rzecznik Finansowy i
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.”;
– KP PO
odrzucić
18) w art. 89 po § 2 dodać § 2a i 2b:
„§ 2a. Skargę nadzwyczajną mogą złożyć również posłowie i senatorowie. Skargę
nadzwyczajną posłów i senatorów wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu lub
Marszałka Senatu, na wniosek stałych komisji działających w Sejmie i Senacie
powołanych w celu rozpatrywania wniosków o przygotowanie skargi. Marszałek Sejmu
lub Marszałek Senatu oprócz wskazanego przez grupę posłów lub senatorów
przedstawiciela, może upoważnić pracownika odpowiednio Kancelarii Sejmu lub
Kancelarii Senatu, adwokata lub radcę prawnego do popierania wniesionej skargi.
Wniosek o przygotowanie skargi nadzwyczajnej do komisji w swojej sprawie może
złożyć strona postępowania sądowego, którego skarga miałaby dotyczyć.
§ 2b. Komisje, o których mowa w § 2a, składają się z równej liczby przedstawicieli
wszystkich klubów poselskich.”;
– KP Kukiz’15
odrzucić
19) w art. 91 w § 1 wyrazy „W przypadku uwzględnienia skargi nadzwyczajnej, Sąd Najwyższy
uchyla zaskarżone orzeczenie” zastąpić wyrazami „W przypadku uwzględnienia skargi
nadzwyczajnej, Sąd Najwyższy uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części”;
– KP PiS
przyjąć
20) art. 95 nadać brzmienie:
„Art. 95. W zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy do skargi nadzwyczajnej, w
tym postępowania w sprawie tej skargi, stosuje się w zakresie spraw:
1) cywilnych –
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks
postępowania cywilnego dotyczące skargi kasacyjnej, z wyłączeniem art. 398
4
§ 2 oraz art. 398
9
;
2) karnych –
przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks postępowania
karnego dotyczące kasacji.”;
– KP PiS
przyjąć
21) w art. 98 § 1 nadać brzmienie:
„§ 1. W Sądzie Najwyższym dział
a Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.”;
– KP PO
odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 21, 22 i 24 należy głosować łącznie.
22) w art. 98 skreślić § 3;
– KP PO
odrzucić
23) w art. 98 w § 3 wyrazy „Regulamin pracy Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższeg
o
kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej” zastąpić wyrazami „Regulamin Kancelarii Prezesa
Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej”;
– KP PiS
przyjąć
24) skreślić art. 100;
– KP PO
odrzucić
25) w art. 106 skreślić pkt 11;
– KP PO
odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 25 i 37 należy głosować łącznie.
26) w art. 106 w pkt 11:
a) skreślić art. 40a,
b) po art. 40b dodać art. 40c w brzmieniu:
„Art. 40c. Przepisy art. 41–
41aa w zakresie dotyczącym Rzecznika Dyscyplinarnego
Sędziów Sądów Wojskowych stosuje się odpowiednio do Zastępcy Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych i Rzecznika Dyscyplinarnego
Ministra Sprawiedliwości.”;
– KP PiS
przyjąć
Uwaga: Poprawki nr 26, 36 i 38 należy głosować łącznie.
27) w art. 106 w pkt 16, w art. 42:
a)
w § 1 wyraz „ukaranego” zastąpić wyrazem „sędziego”,
b)
w § 2 wyraz „ukaranemu” zastąpić wyrazem „sędziemu”;
– KP PiS
przyjąć
Uwaga: Poprawki nr 27, 39 i 46 należy głosować łącznie.
28) w art. 106:
a) skreślić pkt 17;
b) w pkt 18:
lit. a nadać brzmienie:
„a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do sądów wojskowych, asystentów sędziów oraz ławników stosuje się
odpowiednio przepisy art. 4, art. 5, art. 8, art. 20a, art. 22b § 2, art. 37 § 8,
art. 37e § 1 i 3, art. 40, art.
41a
–41d, art. 42, art. 44–52, art. 53 § 1–3, art.
54, art. 57 § 1 i 7 zdanie pierwsze i drugie, art. 58 § 1, 3–4a, 5 i 6, art. 60,
art. 65, art. 66, art. 69 § 1 i 1b–2a, art. 70, art. 71, art. 73–75, art. 77 § 2–
2b, 3a, 4 i 6–7, art. 78 § 1–4, art. 78a § 1–3 i 6, art. 79, art. 80 § 2d–2h i 4,
art. 82a, art. 83, art. 84 § 3, art. 85, art. 86, art. 89, art. 90, art. 91 § 1, 1c
2, 6, 7 i 9–12, art. 91a, art. 92, art. 93, art. 94 § 1, 3 i 4, art. 95, art. 98 § 1
i 2, art. 99, art. 100 § 1–
4, art. 101 § 2–4, ar
t. 102, art. 104–106, art. 108,
art. 109a, art.109b, art. 111, art. 113 § 2–4, art. 113a , art. 113b, art. 114 §
2–13, art. 115, art. 115a, art. 115c
–118, art. 120
–122, art. 125–128, art.
130, art. 131, art. 133,art. 133a, art. 147 § 3, art. 156, art. 159 § 1 pkt 5 i
6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171–174 ustawy, o której mowa w
art. 32a § 1, oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 § 2,
art. 41e, art. 57 § 9, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8 i art. 148 § 3 tej
ustawy, z tym że
:”,
skreślić lit. b;
– KP PiS
przyjąć
29) w art. 107 w pkt 1, w ust. 3 wyrazy „Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji” zastąpić
wyrazami „Sąd Dyscyplinarny w Instytucie Pamięci”;
– KP PiS
przyjąć
30) w art. 107 w pkt 2, w ust. 11 po wyrazach „
czynności sądu dyscyplinarnego” dodać wyrazy
„pierwszej instancji”;
– KP PiS
przyjąć
31) w art. 108 skreślić pkt 5;
– KP PO
odrzucić
32)
w art. 108:
a)
w pkt 6 dodać lit. d w brzmieniu:
„d)
w § 2g wyraz „przewodniczący” zastępuje się wyrazem „prezes”
;”,
b)
w pkt 12 dodać lit. c w brzmieniu:
„c)
w § 9 wyraz „przewodniczący” zastępuje się wyrazem „prezes”;”,
c)
po pkt 24 dodać pkt 24a w brzmieniu:
„24a) w art. 123 w § 2 wyraz „Przewodniczący” zastępuje się wyrazem „Prezes”;”;
– KP PiS
przyjąć
Uwaga:
Poprawki nr 32 i 45 należy głosować łącznie.
33) w art. 108 skreślić pkt 9;
– KP PO
odrzucić
34) w art. 108 pkt 9 nadać brzmienie:
„9) w art. 86:
a) po § 3 dodaje się § 3a
–3d w brzmieniu:
„§ 3 a. Przez spółkę prawa handlowego rozumie się spółkę
handlową, a także
inną spółkę, do której stosuje się przepisy prawa handlowego, w tym spółkę
według prawa obcego.
§ 3b. Zyski z tytułu posiadania akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego
określonych w § 3 pkt 4, sędzia przekazuje na wskazane przez sie
bie cele
publiczne albo na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez bank
wskazany przez:
1)
prezesa właściwego sądu
w przypadku sędziego sądu rejonowego,
okręgowego lub sędziego sądu apelacyjnego;
2)
prezesa sądu apelacyjnego
w przypadku prezesa sądu
rejonowego i
prezesa sądu okręgowego;
3)
Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej
– w
przypadku prezesa sądu apelacyjnego
do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym je uzyskał. Sędzia
może korzystać ze środków zgromadzony
ch na rachunku bankowym po
przejściu w stan spoczynku.
§ 3c. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 3b, jest równoznaczne ze
zrzeczeniem się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
§ 3d. Wybór lub powołanie do władz spółki, spółdzielni lub fundacji z
naruszeniem zakazów określonych w § 3 pkt 1
3 są z mocy prawa nieważne i
nie podlegają wpisowi do właściwego rejestru.”,
b) uchyla się § 6.”;
– KP PiS
przyjąć
35)
w art. 108 w pkt 9 lit. b nadać brzmienie:
,,b) po § 2 dodaje się § 2a
–2c w brzmieniu:
„§
2a. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych sędziego, w tym zajęć na stanowisku, o
których mowa w § 1, nie może przekraczać 120 godzin dydaktycznych.
§ 2b. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych sędziego nie może przekraczać 180 godzin
dydaktycznych, jeżeli co najmniej 3/4 tego wymiaru stanowią zajęcia dydaktyczne
w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury lub zajęcia dydaktyczne na wydziale
prawa uniwersytetu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U.
z 2017 r. poz. 2183 i 2201).
§ 2c. W wyjątkowych przypadkach Minister Sprawiedliwości może udzielić zgody na
prowadzenie zajęć dydaktycznych w wyższym wymiarze niż określone w § 2a i 2b.
Wniosek w tej sprawie składa się do Ministra Sprawiedliwości, informując
jednocześnie prezesa właściwego sądu o jego złożeniu. Minister Sprawiedliwości
podejmuje decyzję w przedmiocie wniosku w terminie 30 dni od dnia jego
złożenia.”;
– KP Nowoczesna
odrzucić
36) w art. 108 w pkt 18, w art. 112 w § 5 skreślić wyrazy:
a) „rzecznik
dyscyplinarny działający przy sądzie apelacyjnym,”,
b) „ , rzecznik dyscyplinarny działający przy sądzie okręgowym”;
– KP PiS
przyjąć
37) w art. 108 skreślić pkt 19;
– KP PO
odrzucić
38) w art. 108 w pkt 19:
a) skreślić art. 112a,
b) po art. 112d
dodać art. 112e w brzmieniu:
„Art. 112e. Ilekroć w przepisach niniejszej ustawy jest mowa o rzeczniku
dyscyplinarnym należy przez to rozumieć Rzecznika Dyscyplinarnego
Sędziów Sądów Powszechnych, Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego
Sędziów Sądów Powszechnych, Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra
Sprawiedliwości, zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy
sądzie apelacyjnym albo zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego
przy sądzie okręgowym.”;
– KP PiS
przyjąć
39) w art. 108 w pkt 25, w art
. 124 w § 2 wyraz „ukaranemu” zastąpić wyrazem „sędziemu”;
– KP PiS
przyjąć
40) w art. 110 przed pkt 1 dodać pkt… w brzmieniu:
„…) w art. 43 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Krajowa Rada Prokuratorów ustala także ogólną liczbę członków Sądu
Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym oraz wskazuje liczbę członków
Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym wybieranych przez zebranie
prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach
regionalnych.”;”;
– KP PiS
przyjąć
41) w art. 110 po pkt 2 dodać pkt 2a i 2b w brzmieniu:
„2a) w art. 85 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się odpisy
znajdujących się w aktach osobowych prokuratora prawomocnych orzeczeń
orzekających karę dyscyplinarną lub prawomocnych decyzji o wymierzeniu kary
porządkowej upomnienia, jak również odpisy prawomocnych decyzji prokuratora
przełożonego, zawierających wytknięcie uchybienia w razie oczywistej obrazy
prawa.”;
2b) w art. 86 § 3 otrzymuje
brzmienie:
„§ 3. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się odpisy
znajdujących się w aktach osobowych prawomocnych orzeczeń orzekających karę
dyscyplinarną oraz wytknięcia uchybień.”;”;
– KP PiS
przyjąć
42) w art. 110 dodać pkt
… w brzmieniu:
„…) w art. 93 uchyla się § 5.”;
– KP PiS
przyjąć
43) w art. 110 w pkt 5, w art. 145 w § 1 pkt 1 lit. b nadać brzmienie:
„b) Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 1 ławnika Sądu
Najwyższego w sprawach przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona
umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego lub umyślnych przestępstw
skarbowych lub w sprawach, w których wniosek złożył Sąd Najwyższy;”;
– KP PiS
przyjąć
44) w art. 110 pkt 8 nadać brzmienie:
8) w art. 148 § 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„§ 4. Orzeczenie dyscyplinarne inne niż określone w art. 160a § 1 i 3 można podać do
wiadomości publicznej po jego uprawomocnieniu się, na podstawie uchwały sądu
dyscyplinarnego podjętej z urzędu lub na wniosek strony, w sposób określony w
uchwale, od której nie przysługuje odwołanie.
§ 5.
Informacje zawarte w aktach prawomocnie zakończonych postępowań
dyscyplinarnych podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia
6
września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.”;”;
– KP PiS
przyjąć
45)
w art. 110 w pkt 16 w lit. b, w § 5 wyraz „prezes” zastąpić wyrazem „przewodniczący”;
– KP PiS
przyjąć
46)
w art. 110 w pkt 25, w art. 168 w § 2 części wspólnej nadać brzmienie:
„– Prokurator Generalny, na wniosek prokuratora, zarządza usunięcie odpisu orzeczenia z
akt osobowych, jeżeli w tym okresie nie wydano przeciwko niemu innego orzeczenia
skazującego. Usunięcie z akt osobowych odpisu orzeczenia dotyczącego zastępcy
Prokuratora Generalnego zarządza, na jego wniosek, Prokurator Generalny, jeżeli w tym
okresie nie wydano przeciwko temu prokuratorowi innego orzeczenia skazującego.”;
– KP PiS
przyjąć
47) w art. 111 § 4 nadać brzmienie:
„§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do Pierwszego Prezesa Sądu Na
jwyższego, który sprawuje
tę funkcję w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a jego kadencja wygasa w terminie,
o którym mowa w art. 183 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”;
– KP Kukiz’15
odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 47 i 49 należy głosować łącznie.
48) w art. 111 w § 4 w zdaniu drugim po wyrazie „niezwłocznie” dodać wyrazy „wybiera i”;
– KP PiS
przyjąć
49) w art. 111 dodać § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Jeżeli w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w § 1, dojdzie do
konieczności wyboru Prezesa Sądu Najwyższego, do czasu objęcia stanowiska przez
wybranego prezesa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powierzy kierowanie izbą lub
Sądem Najwyższym wskazanemu sędziemu Sądu Najwyższego. Zgromadzenie Ogólne
Sędziów Sądu Najwyższego niezwłocznie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej kandydatów, o których mowa w art. 12 § 1, po obsadzeniu 110 stanowisk
sędziowskich w Sądzie Najwyższym. Zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego
wybiera i przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów, o których
mowa w art. 15 § 2, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”;
– KP Kukiz’15
odrzucić
50) art. 112 nadać brzmienie:
„Art. 112. Pierwszy regulamin wydany na podstawie art. 4, nie wymaga zaopiniowania
przez
Kolegium Sądu Najwyższego.”;
– KP PiS
przyjąć
51) skreślić art. 113;
– KP PO
przyjąć
52) skreślić art. 114;
– KP PO
odrzucić
53) skreślić art. 115;
– KP PO
odrzucić
54) skreślić art. 116;
– KP PO
odrzucić
55) skreślić art. 117;
– KP PO
odrzucić
56) skreślić art. 122;
– KP PO
odrzucić
57) skreślić art. 127
–129;
– KP PO
odrzucić
58) w art. 127 § 2 i 3 nadać brzmienie:
㤠2.
W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego albo sędzia Sąd
u Najwyższego, któremu w trybie określonym w art. 111 §
4 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powierzył kierowanie Sądem Najwyższym, ustala
liczbę ławników Sądu Najwyższego.
§ 3. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego albo sędzia kierujący Sądem Najwyższym,
wskazany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w art. 111 §
4, podaje liczbę ławników Sądu Najwyższego do wiadomości Marszałka Senatu
najpóźniej w dniu następującym po dniu jej ustalenia.”;
– KP PiS
przyjąć
59) p
o art. 130 dodać
art. 130a w brzmieniu:
„Art. 130a. Do dnia powołania Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby
Dyscyplinarnej obowiązki tego prezesa wykonuje najstarszy wiekiem sędzia
powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego orzekającego w Izbie
Dyscyplinar
nej.”;
– KP PiS
przyjąć
60) w art. 133 § 3 nadać brzmienie:
„§ 3. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
rozpatrywane przez Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych oraz
Izbę Wojskową przejmują i prowadzą izby właściwe w tych sprawach na podstawie
przepisów art. 23–27.”;
– KP PiS
przyjąć
61) art. 136 nadać brzmienie:
„Art. 136. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”.
– KP PO
odrzucić
62)
art. 136 nadać brzmienie:
Art. 136. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z
wyjątkiem art. 44 § 3 i art. 108 pkt 9 lit b, które wchodzą w życie z dniem 1
października 2018 r.”;
– KP Nowoczesna
odrzucić
Warszawa, dnia 7 grudnia 2017 r.

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858