Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Spadek – dział spadku – jak podzielić majątek spadku

Kancelaria Prawna 728 838 858

Spadek – Dział spadku – Jak podzielić majątek spadku

 

adwokat

Jak podzielić spadek nieruchomości. Jak podzielić kamienicę ze spadku. Wniosek o dział spadku. Zachowek. Postępowanie spadkowe pomoc prawna, tel. 728838858

 

Spadek i co dalej? Spadek dział spadku – podział spadku – jak podzielić majątek spadku, jak podzielić spadek nieruchomości? Czym jest prawo do zachowku?

Spadek - podział spadku - prawo spadkowe pomoc prawna tel. 728 838 858

 

sprawa spadkowaOtrzymałeś spadek i nie wiesz co dalej? Dział spadku, jak podzielić majątek spadku?, Jak podzielić spadek nieruchomości, gdy współspadkobiercy nie chcą się dogadać? Jak podzielić kamienicę ze spadku?

 

Kiedy przyjąć spadek bezwarunkowo, a kiedy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

 

Spadek pomoc prawna tel. 728838858dział spadku pomoc prawna

 

Jeśli masz problem związany ze spadkiem, z podziałem spadku (dział spadku), trudno się porozumieć z innymi spadkobiercami to koniecznie skontaktuj się z prawnikami Kancelarii Prawnej 24h. Skuteczna pomoc prawna doświadczonych prawników w sprawach spadkowych i działu spadku, tel. 728838858.

 

Czym jest spadek?

Na stronach Wikipedii przeczytasz, że spadek to „ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych (spadkobierców) w drodze dziedziczenia„. Zaś dział spadku to „Dział spadku – pojęcie prawne oznaczające określenie wartości majątku wchodzącego w skład spadku oraz jego podziale pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Z dokonaniem działu spadku ustaje wspólność majątku spadkowego jaka powstaje w wyniku nabycia spadku przez kilku spadkobierców. Nie ma obowiązku dokonania działu a może być on dokonany na drodze umowy lub na drodze postępowania sądowego.

 

 Wiele osób boi się przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (z uwagi na ewentualne długi i koszty postępowania ustalającego). Z obawy wybierają zrzeczenia się spadku, co doprowadza do sytuacji w której każde pokolenie musi zrzec się spadku (dodatkowo rodzice dla małoletnich muszą uzyskać zgodę Sądu rodzinnego na rzeczenie się spadku), a to generuje wiele zbędnych opłat i przerzuca odpowiedzialność na dalszych członków rodzinnych. Rozwiązanie jest bardzo proste – tel. 728838858

 

Spadek i podział spadku (dział spadku), co na to prawo? Zgodnie z Ustawą kodeks cywilny sprawy związane ze spadkiem i podziałem spadku są regulowane od art. 922 i n.

Art. 922. § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. § 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. § 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.
Art. 923. § 1. Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne„.

 

Spadek i co dalej? Przy podziale majątku wspólnego (dział spadku) znaczenie ma „Wspólność majątku spadkowego i dział spadku„. Kodeks cywilny reguluje dział spadku od art. 1035.

 

Art. 1035. Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu.
Art. 1036. Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku.
Art. 1037. § 1. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. § 2. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Art. 1038. § 1. Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. § 2. Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku„.

 

Jak podzielić spadek nieruchomości (jak podzielić kamienicę ze spadku)? Nie można zapominać o kodeksie postępowania cywilnego, który reguluje procedurę związaną ze spadkami oraz podziałem spadku (dział spadku).

 

Wniosek o dział spadku. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Kodeks postępowania cywilnego w od art. 680 reguluje kwestie wniosku o dział spadku i postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Art. 680. Wniosek o dział spadku § 1. we wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. § 2. W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.

 

Art. 681. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego w toku postępowania działowego.
Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego, stosując przepisy rozdziału 8„.
 
Zachęcamy do korzystania z pomocy specjalistów prawa spadkowego – bezpłatna konsultacja 
Kancelaria Prawna 24h
tel. 728838858

 

Nie wiesz jak podzielić spadek po rodzicach? Spadek po matce? Jak podzielić spadek bez testamentu?

 

Skorzystaj z pomocy prawnej Kancelarii Prawnej 24h!

 

Naszą siedzibę mamy w Centrum Katowic – pomagamy również w formie online!

tel. 728838858

http://www.kancelariaprawna24h.pl

 

bardzo dobry adwokat

 

Polecam artykuł o wydziedziczeniu i prawie do zachowku:

Wydziedziczenie – zachowek

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858