Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski

Kancelaria Prawna 728 838 858

 

Błąd medyczny, błąd lekarski, zła diagnoza, błąd szpitala, zawinienie położnej lub inne błędy pielęgniarek to tzw. zdarzenia medyczne. Kancelaria Prawna specjalizująca się w odszkodowaniach za błędy lekarskie tel. 728-838-858

 

 

Odszkodowanie za błąd lekarza.

 

 

Błąd medyczny (błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) to „nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta” (źróło). Nie istnieje jedna powszechna definicja błędu medycznego, nie jest to też pojęcie używane w ustawie.

 

 

odszkodowanie za złą diagnozęBłąd lekarski – Wśród różnych sposobów podziału błędów medycznych często można się spotkać z podziałem na błędy:

 • diagnostyczne (błędna diagnoza);
 • terapeutyczne (błędne leczenie);
 • wykonawcze (nieprawidłowa realizacja procedury medycznej);
 • organizacyjne (np. samodzielne dyżury nieodpowiedniego lekarza na danym oddziale).

 

 

Odszkodowanie za błąd lekarski – Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (u.p.p.) operuje pojęciem zdarzenia medycznego, które zgodnie z art. 67a u.p.p. obejmuje:

 

 • zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym;
 • uszkodzenie ciała;
 • rozstrój zdrowia pacjenta;
 • śmierć pacjenta;

powstałe w wyniku:

 • niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną diagnozy, powodującej niewłaściwe leczenie lub opóźnienie właściwego leczenia;
 • niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną leczenia (w tym zabiegu operacyjnego);
 • zastosowania niewłaściwego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

 

 

Do zdarzeń medycznych zaliczymy więc wszelkiego rodzaju błędy medyczne: błędną diagnozę lekarza i w efekcie niewłaściwe leczenie, błąd pielęgniarki, czy też działanie lub zaniechanie położnej, które spowodowały szkodę.

 

 

dentysta sadysta a odszkodowanieBłąd medyczny – pacjent, który doznał szkody w wyniku błędu medycznego, może domagać się odszkodowania. W przypadku śmierci pacjenta o odszkodowanie może ubiegać się jego rodzina. Odszkodowaniem będzie suma wydatków poniesionych w wyniku zaistniałej szkody. Do kosztów powstałych w wyniku zaistniałej szkody można zaliczyć m.in. koszty leków, rehabilitacji, ponownego zabiegu. Warto zbierać wszystkie rachunki, dokumenty, faktury, żeby być w stanie udowodnić, jakie koszty rzeczywiście zostały poniesione wskutek błędu medycznego.

 

 

Błąd lekarza – Jeżeli błąd medyczny spowodował całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy, poszkodowany pacjent, poza odszkodowaniem, może również domagać się renty. Rentę zasądza się w wysokości zarobków, jakie poszkodowany uzyskiwał przed nastąpieniem szkody, zazwyczaj na czas nieokreślony. Renta za częściową utratę zdolności do pracy zarobkowej ma za zadanie wyrównać różnicę między zarobkami przed powstaniem a po powstaniu szkody.

 

 

pomoc dla pokrzywdzonych pacjentówOdrębną kwestią pozostaje zadośćuczynienie za błąd medyczny w postaci rekompensaty pieniężnej za cierpienie fizyczne, psychiczne oraz krzywdę moralną. Zadośćuczynienie ma na celu wynagrodzić cierpienia związane z niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem lekarza i należy się za błędy medyczne powstałe w szpitalu, u lekarza lub w prywatnej przychodni. Do powstałych krzywd możemy zaliczyć negatywne przeżycia psychiczne, odizolowanie od bliskich itp.

 

 

W sytuacji popełnienia błędu lekarskiego, lekarz może również odpowiadać karnie za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (por. w art. 160 kodeksu karnego).

 

 

Za zdarzenia medyczne zaistniałe w szpitalu można dochodzić swoich roszczeń przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych (zob. szczegóły). Wniosek należy złożyć w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziano się o zaistniałej szkodzie. Postępowanie przed Wojewódzką Komisją jest zdecydowanie szybsze, jednak kwoty odszkodowania zostały ograniczone do 100.000 zł w przypadku rozstroju zdrowia i do 300.000 zł w przypadku śmierci pacjenta. Jeżeli proponowane przez ubezpieczyciela szpitala odszkodowanie nie okaże się satysfakcjonujące – pozostaje jedynie droga sądowa.

 

 

szpital musi zapłacićPrzedawnienie roszczeń o błędy medyczne

Roszczenie o odszkodowanie za błędy medyczne przedawnia się z upływem 3 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Dotyczy to zarówno odszkodowania za błąd medyczny, jak i renty oraz zadośćuczynienia.

 

 

Kancelaria Prawna 24 specjalizuje się w odszkodowaniach za błędy lekarskie tel. 728-838-858

 

 

kancelaria prawna specjalizująca się w prawach pacjenta

 

 

Błąd lekarza – błędy medyczne pomoc prawna.

Odszkodowanie za błąd lekarza http://www.kancelariaprawna24h.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,