Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Skarga na przewlekłość postępowania

Kancelaria Prawna 728 838 858

Skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, tzn. odpowiedzialność państwa za przewlekłość. Dochodzenie roszczeń w zw. z przewlekłością postępowania tel. 728 838 858

Przewlekłość postępowania odszkodowanie.

 

Przewlekłosć sądu odszkodowanie

Skarga na przewlekłość postępowania prawnik tel. 728 838 858

 

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego lub… Od 2 000zł do nawet 20 000zł może uzyskać każdy, składający zasadną skargę na bezczynność postępowania.. Państwo ma zapewnić obywatelom rozpoznanie praktycznie każdej sprawy bezzwłocznie. Chodzi o postępowania sądowe (pozew o zapłatę, o rozwód, sprawę karną bądź), a także postępowanie przygotowawcze, np. śledztwo w sprawie kradzieży. W sytuacji, w której Sąd, Policja bądź inny organ administracji publicznej ma wpływ na przewlekłość postępowania można dochodzić „odszkodowania za przewlekłość”. Skargę na przewlekłość uregulowano w ustawie  o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

Art. 2 ust. 1 ww. ustawy „Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki … postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej … innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego”. Skargę na przewlekłość postępowania należy odróżnić od odszkodowania za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej (odpowiedzialność przy wykonywaniu władzy publicznej). Art. 417 kodeksu cywilnego „za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej … odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa”.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za zwłokę w postępowaniu?

 

Należy złożyć skargę na przewlekłość do organu nadrzędnego. A czym jest przewlekłość postępowania? O przewlekłości postępowania możemy mówić jeśli:

  • postępowanie to trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy,
  • postępowanie trwa dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

 

Gdzie wnosi się skargę na przewlekłość postępowania? Jak zgłosić skargę na przewlekłość?

  • sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie;
  • jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem rejonowym i sądem okręgowym – właściwy do jej rozpoznania w całości jest sąd apelacyjny;
  • jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym – właściwy do jej rozpoznania w całości jest sąd apelacyjny;
  • jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem apelacyjnym lub Sądem Najwyższym – właściwy do jej rozpoznania jest Sąd Najwyższy;
  • sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej okręgach – sąd, w okręgu którego dokonano pierwszej czynności;
  • jeśli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przygotowawczego, właściwy do jej rozpoznania jest sąd przełożony nad sądem, który byłby właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy.

 

Prawnicy specjalizujący się w skardze na bezczynność.

 

Kancelaria Prawna 24h posiada zespół zawodowych prawników i pomaga w przechodzeniu procesu związanego z skargą na bezczynność. Skarga na bezczynność musi być rozpoznania w ciągu 2 miesięcy od jej złożenia. W przypadku uznania skargi strona może uzyskać nawet 20 000zł odszkodowania za samą bezczynność – od Skarbu Państwa!

 

Chcesz złożyć skargę na bezczynność? Skontaktuj się z nami tel. 728 838 858

https://kancelariaprawna24h.pl/2020/03/skarga-na-przewleklosc-postepowania/

 

Odszkodowanie za pzrewlekłość

Odpowiedzialność Państwa za przewlekłość postępowania tel. 728 838 858

 

Co zrobić gdy sąd przedłuża proces? Czy można się starać o odszkodowanie za długi proces? Do kogo wnieść skargę za długi proces? Skarga na przewlekłość Sądu w Katowicach – skarga na przewlekłość Sądu w Gliwicach. Przewlekłość sądu w Tarnowskich górach.

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858