Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Szkody górnicze ustawa

Kancelaria Prawna 728 838 858

 

Odszkodowanie od kopalni za szkody górnicze prawo określa, że kopalnia ma obowiązek naprawić szkody górnicze w terminie 30 dni. Dlaczego kopalnia odmawia uznania odszkodowania za szkody górnicze? Co z szkodami górniczymi po likwidacji kopalni? Jak odwołać się od decyzji kopalni? Prawnik od szkód górniczych telefon 728 838 858

Kopalnia proponuje niekorzystną ugodę w sprawi szkód górniczych, czy muszę przyjąć propozycję kopalni? Co zrobić gdy kopalnia odmawia wypłaty odszkodowania? Mam szkody górnicze, a kopalnia nie chce przyjechać na oględziny, czy kopalnia musi dokonać oględzin szkód górniczych?

 

Adwokat od szkód górniczych

 

adwokat od szkód górniczychPrawo związane z odszkodowaniami za szkody górnicze jest ujęte poza kodeksem cywilnym i kodeksem postępowania cywilnego w ustawie prawo geologiczne i górnicze. Określa, że kopalnia w terminie 30 dni nie tylko powinna stwierdzić szkody ale również w terminie 30 dni ma obowiązek naprawić szkody górnicze lub wypłacić odszkodowanie. Poszkodowani nie mogą liczyć na łaskawość sprawców szkód górniczych i niezwłocznie zgłosić roszczenie o odszkodowanie za szkody górnicze do Sądu. Nie ma opłaty sądowej w sprawach o odszkodowanie za szkody górnicze, a także biegł w sprawach o odszkodowanie za szkody górnicze jest bezpłatny dla poszkodowanych. Dlatego nie warto czekać na łaskę kopalni. Zwłaszcza, że roszczenie o odszkodowanie za szkody górnicze przedawnia się po upływie 5 lat od powstania szkody w nieruchomości (a czasami nawet szkody górnicze przedawniają się po 3 latach).

 

Zgodnie z prawem, tzw. ustawa o szkodach górniczych:

 

– art. 144: „1.  Właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą.

2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych podmiotów, których prawa majątkowe są zagrożone ruchem zakładu górniczego.
3.  Jeżeli nie zachodzą okoliczności przewidziane w ust. 1 i 2, przedsiębiorca odpowiada za szkodę według zasad określonych w k.c.”;

– art. 146: „

1.  Odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się także do innych podmiotów prowadzących działalność regulowaną ustawą, nawet jeżeli nie stosuje się do nich przepisów dotyczących ruchu zakładu górniczego.
3.  Jeżeli nie można ustalić, kto wyrządził szkodę, odpowiada za nią przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia się szkody ma prawo prowadzić w obszarze górniczym, w granicach którego wystąpiła szkoda, działalność regulowaną ustawą.
4.  Jeżeli nie istnieje przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę ani jego następca prawny, za szkodę odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego na zasadach określonych niniejszym działem.
5.  Jeżeli szkoda nastąpiła także z innych przyczyn niż ruch zakładu górniczego, odpowiedzialność podmiotów określonych w ust. 1-4 oraz innych podmiotów jest solidarna.
6.  Odpowiedzialność przedsiębiorcy oraz podmiotów trudniących się zawodowo wykonywaniem powierzonych im przez tego przedsiębiorcę czynności jest solidarna.”;

– art. 147: „

1.  Przywrócenie stanu poprzedniego może w szczególności nastąpić przez dostarczenie gruntów, obiektów budowlanych, urządzeń, lokali, wody lub innych dóbr tego samego rodzaju.
2.  Naprawienie szkody w gruncie rolnym lub leśnym zdegradowanym lub zdewastowanym na skutek ruchu zakładu górniczego następuje w sposób określony przepisami o ochronie tych gruntów.
3.  Obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego ciąży na tym, kto jest odpowiedzialny za szkodę. Poszkodowany, za zgodą podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, może wykonać obowiązek w zamian za zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej”;
– art. 149: „Roszczenia określone niniejszym działem przedawniają się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie”;
– art. 151 ust. 2: „Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody lub jeżeli od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec przedsiębiorcy upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany, zgłaszając żądanie zawarcia ugody, wyznaczy dłuższy termin”.
Kancelaria Prawna

Polska kancelaria prawna tel. 728 838 858Najlepsi prawnicy od szkód górniczych = adwokat od szkód górniczych tel. 728 838 858
– od lat zajmujemy się sprawami o odszkodowania za szkody górnicze i udzielamy bezpłatnych konsultacji prawnych, a także prowadzimy sprawy „od a do z” – od zgłoszenia szkody do wypłaty uczciwego odszkodowania.
Pomoc w sprawach szkód górniczych – jeśli nie możesz przyjechać do naszej kancelarii Prawnej obsługującej szkody górnicze na terenie całego woj. Śląskiego i okolicy to my przyjedziemy do Ciebie
Specjaliści od szkód górniczych https://kancelariaprawna24h.pl/szkody-gornicze/
– kopalnia odmawia uznania szkód górniczych, jak reklamować szkody górnicze, dobry prawnik od szkód górniczych –
zgłoszenia szkód górniczych
– kosztorys szkód górniczych, firma zajmująca się szkodami górniczymi, prawnik od szkód górniczych –
– szkody górnicze kopalnia Murcki, szkody górnicze w Pszczynie, zgłoszenia szkód górniczych w Rybniku, problem szkód górniczych w Imielinie, wniosek o szkody górnicze w Rudzie, jednorazowe odszkodowanie od kopalni