Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Pozew o zapłatę pomoc prawna

Jak napisać pozew o zapłatę i czym się różni pozew o zapłatę w postępowaniu zwykłym od postępowania uproszczonego? Pozew i odpowiedź na pozew pomoc prawna i porady prawne również przez telefon.

 

Pozew o zapłatę

W sytuacji, w której ktoś zalega na z płatnością lub zwrotem np. prywatnej pożyczki, a wezwanie do zapłaty okazało się być bezskuteczne należy złożyć pozew do Sądu zanim nastąpi przedawnienie roszczenia. Wymogi formalne pozwu o zapłatę określa art. 187 kodeksu postępowania cywilnego.

Sprzeciw do pozwu porady

Pozew o zapłatę to dokument – pismo procesowe składane do sądu, w którym powód żąda od strony pozwanej np. zapłaty określonej sumy pieniędzy. W Polsce, aby skutecznie sporządzić pozew o zapłatę, należy zawrzeć w nim następujące elementy:

– Oznaczenie sądu, do którego składany jest pozew;
– Imię, nazwisko, adres zamieszkania powoda (lub siedziby, jeśli jest to osoba prawna);
– Imię, nazwisko, adres zamieszkania pozwanego wraz z jego nr PESEL o ile jest nam znany (lub siedziby, jeśli jest to osoba prawna wraz z nr NIP bądź KRS);
– Przedmiot żądania (np.kwota pieniężna, którą pozwanemu winien zaspokoić powód);
– Podstawę prawną i faktyczną roszczenia (czyli wyjaśnienie, na jakiej podstawie prawnej i z jakiego tytułu powód domaga się zapłaty);
– Dowody, które mają wesprzeć żądanie powoda (np. umowy, faktury, potwierdzenia płatności);
– Oświadczenie o wartości przedmiotu sporu, jeżeli jest wymagane;
– Wskazanie, czy powód żąda zwrotu kosztów procesu oraz ich wysokość;
– Datę i podpis powoda lub jego przedstawiciela ustawowego.

Co do zasady należy pamiętać o przedsądowym wezwaniu do dobrowolnego spełnienia świadczenia i dobrze dołączyć dowód spełnienia tej przesłanki do pozwu. W przeciwnym razie strona pozwana może podnieść zarzut przedwczesnego wniesienia pozwu do Sądu, a to może skutkować obciążeniem kosztami procesu stronę powodową.

 

Gdzie złożyć pozew.

prawo informacjaPozew wraz z wszystkimi dowodami (wnioskami dowodowymi) w dwóch egzemplarzach (jeśli jest więcej pozwanych / stron to tyle egzemplarzy ile jest stron + jeden dla Sądu) wysyłamy za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub osobiście składamy w biurze podawczym Sądu. W tym miejsce wspomnę, że trochę inną procedure stosuje się dla e-pozwów. Warto zapoznać się z art. 125 kodeksu postępowania cywilnego, a jeśli chodzi o E-Sąd to odsyłam do strony Sądu.

 

Powód nie może wnieść powództwa do któregokolwiek sądu, tylko do właściwego miejscowo i rzeczowo (teoretycznie sąd powinien przekazać do właściwego ale praktyka często jest inna). Znaczenie ma czego sprawa dotyczy, kto jest pozwanym a kto powodem oraz czego od Sądu oczekujemy. Właściwość miejscowo jednoznacznie określa kpc dla nieruchomości lub tub spraw spadkowych, a inaczej gdy powód to konsument występujący przeciwko przedsiębiorcy. Pozew z prawa pracy o zapłatę może być złożony zgodnie z wyborem pracownika (w ramach norm prawnych). Zaś powództwo o zapłatę zaległości w czynszu może być złożone do sądu rejonowego, jednak jeśli roszczenie dotyczy np. kwoty 100 000zł właściwym będzie Sąd Okręgowy. Oczywiście apelacja też ma inne uregulowania prawne, bo czasami jest składana do sądu okręgowego a czasami do sądu apelacyjnego.

 

Warto zapoznać się z art. 27 k.p.c. oraz art. 38-42 kodeksu postępowania cywilnego, jednak pamiętając, że polskie prawo jest skomplikowane i są przepisy szczególne, które w wielu wypadkach mogą określać zupełnie inną właściwość np. właściwość wyłączną.

 

Opłata od pozwu.

Opłaty sądowe ulegają zmianie i warto zapoznać się z ustawą o kosztach sądowych. Są opłaty stałe np. obecnie oplata od pozwu o rozwód to 600zł, a w przypadku pozwu o zapłatę o wartości od 7500zł do 10000zł wynosi 500zł. Jednak w sytuacji gdy pozew składa osoba nie będąca zawodowym pełnomocnikiem (nie będąca adwokatem lub radcą prawnym) i nie wniesie opłaty wraz z pozwem to Sąd wezwie ja do wniesienia opłaty wskazując kwotę i nr rachunku bankowego. To wydłuży procedurę, a w przypadku gdy opłata nie zostanie uiszczona w odpowiedni czasie sąd zwróci nam pozew lub będzie egzekwował koszt sądowe za pomocą windykacji skarbowej.

 

pomoc prawna i porady

Pozew w postępowaniu zwyczajnym – pozew w postępowaniu uproszczonym.

Wybierając rodzaj powództwa determinujemy opłatę sadową, czas postępowania, a nawet formę wniesienia pozwu (są sytuacje w których pozew musi być napisany na formularzu zgodnie z ustalonym wzorem).

Jeśli zdecydujemy się na postępowanie uproszczone (nazywane również postępowaniem nakazowym), można skorzystać z szeregu korzyści w porównaniu do postępowania zwyczajnego:

– Szybkość: postępowanie uproszczone jest zazwyczaj szybsze od postępowania zwyczajnego, gdyż sąd może wydać nakaz zapłaty bez przeprowadzania rozprawy;

– Prostota: proces składania pozwu jest prostszy w postępowaniu uproszczonym, gdyż nie ma takich wymogów formalnych jak w postępowaniu zwyczajnym. Można również korzystać z gotowych formularzy;

– Koszty: w postępowaniu uproszczonym koszty są zwykle niższe niż w postępowaniu zwyczajnym. Opłata sądowa za wszczęcie postępowania jest niższa, podobniej jak koszty ewentualnej egzekucji roszczenia;

Warto zaznaczyć, że postępowanie uproszczone jest dostępne tylko w określonych przypadkach. Jeśli spełnimy ustawowe przesłanki związane z powództwem w trybie uproszczonym to Sąd wyda Nakaz Zapłaty, który będzie prawomocny jeśli strona pozwana w terminie nie złoży sprzeciwu do nakazu zapłaty. W sytuacji gdy pozwany złoży sprzeciw do nakazu zapłaty to Sąd uchyli nakaz zapłaty i skieruje sprawę do postępowania zwyczajnego.

 

najlepsza kancelaria prawna

 

Jeśli szukasz kompleksowej pomocy prawnej, chcesz abyśmy napisali za Ciebie pozew lub sprzeciw do nakazu zapłaty bądź odpowiedź na pozew do nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji. Koszt pozwu, odpowiedzi na pozew bądź sprzeciwu waha się od 250zł do 600zł w zależności o skomplikowania sprawy. Możesz też skorzystać z z porady prawnej przez telefon.

Wykonaj „przelew na telefon BLIK” 99zł – telefon odbiorcy wpłaty to 728 838 858:

  1. logujesz się na swoim koncie bankowym (najlepiej aplikacja);
  2. wybierasz w zakładce przelewy „Przelew na telefon BLIK”;
  3. jako odbiorcę wpisujesz nr telefonu 728838858 – ważne aby w tytule przelewu wpisać „porada dla…” (swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu na który mam oddzwonić z poradą” – kwota porady to 99zł;
  4. przelew praktycznie od razu jest widoczny na naszym koncie i oddzwaniamy z poradą prawną (do 24h od zaksięgowania wpłaty ale zazwyczaj jest to znacznie szybciej).

Możesz też dokonać tradycyjnego przelewu na dane:

Kancelaria Prawna 24h

tytuł wpłaty: porada prawna dla …. nr tel…

Bank ING nr rachunku 04 1050 1243 1000 0090 6154 0358

 

Kancelaria Prawna 24h tel. 728 838 858

 

pozew o zapłatę

Pisanie pozwów www.kancelariaprawna24h.pl

 

PISANIE POZWÓW

#pozew o zapłatę, #sprzeciwdopozwu, #poradyjaknapisaćpozew, #nakazzapłaty.